2017

Hallituksen kokous 3/2017

Aika: 6.2.2017

 • EAV:n kokouksessa oltiin suunniteltu vuoden tavoitteita. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa amanuenssuurikäytäntöjä, esimerkiksi helpottaa amanuenssuurien hyväksilukua ja lyhyempien amanuenssuurisopimusten hyväksymistä. Lyhyempiä sopimuksia on pystynyt tekemään muuallakin, eli tämä pitäisi saada onnistumaan myös HUS:ssa. Lisäksi tavoitteeksi otettiin poissaolosäännösten uudelleenkäsittely. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta säännösten olemassaolosta ja kerätä jäsenistöltä tietoa säännösten toteutumisesta ja poissaolokäytännöistä yleisesti.
 • Lisäksi EAV kertoi opetukseen liittyviä kuulumisia. Johtoryhmässä esitys klinkkaryhmien jaosta oltiin muotoiltu uudelleen ja tämänhetkinen kanta on se, että opiskelijat saavat tulevaisuudessa itse muodostaa ryhmäjaot tiedekunnan laatimien suuntaviivojen mukaan.
 • Kandidaattikustannus Oy:n hallituksen kokous pidetään maaliskussa. Kokouksessa tullaan muun muassa valitsemaan uudet yhtiön hallituksen jäsenet.

 

Hallituksen kokous 2/2017

Aika: 19.1.2017

 • Maaliskuussa järjestetään Psyka-Logo-Lääkistapahtuma, joka on suunnattu kaikille vuosikursseille. Tapahtuma tulee koostumaan virallisemmasta osiosta ja illalla järjestettävistä sitseistä. Kevään aikana tullaan myös suunnittelemaan psykalaisten ja logopedien kanssa syksyn yhteisiä tapahtumia, ainakin yksi kaikille lääketieteellisen tiedekunnan uusille opiskelijoille yhteinen fuksitapahtuma tullaan järjestämään.
 • Jäsenistön keskuudessa toteutetun kyselyn tulosten perusteella suhtautuminen tiedekunnan laajentumiseen vaikuttaisi olevan pääosin myönteistä. Myös yhteisten tapahtumien järjestämistä pidettiin palautekyselyyn vastausten perusteella hyvänä ideana, varsinkin yhteisten sitsien ja baaribileiden järjestämistä toivottiin.
 • Hallituksen tavoitesuunnitelma vuodelle 2017 odottaa viimeistelyä. Valmis tavoitesuunnitelma tullaan  esittelemään jäsenistölle todennäköisesti videomuodossa.

 

2016

 

Hallituksen kokous 14/2016
Aika: 18.10.2016

 • Keskusteltiin excursiovastaavan virasta. Virka on vielä sen verran uusi, että sen tarkempi sisältö tulee varmasti tulevina vuosina muotoutumaan omanlaisekseen ja tehtävänkuva selkiytymään.
 • LKS:n nettisivuja pyritään päivittämään modernimpaan ja käytännöllisempään muotoon. Esimerkiksi sivun mobiiliominaisuuksia tullaan tutkimaan tarkemmin.
 • Opiskelijatuutoroinnin tulevaisuus lääketieteellisessä tiedekunnassa puhuttaa varsinkin psykologo-opiskelijoiden Meilahteen tulon myötä. LKS:n hallitus jatkaa keskusteluja siitä, miten tuutorointi tullaan jatkossa lääkiksen osalta toteuttamaan.

 

Hallituksen kokous 13/2016
Aika: 4.10.2016

 • Hallitus keskusteli Euphorian taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisista muutoksista kerhotilojen toiminnassa; kerhotilan tulevaisuutta pohtimaan perustetaan työryhmä.
 • Meilahden rakennustoimikunnasta on keskusteltu psykologian ja logopedian oppialojen tulevista tiloista (tulossa Haartman istituutin tiloihin). Lääkisopiskelijoille valmistuvat uudet dissektiosalit ovat tulossa käyttöön joulukuussa 2017. Mocsu näillä näkymin jaetaan uusien psykologojen kanssa.
 • LKS:n palautekyselyä kehitetään ja toteutetaan jatkossa mahdollisesti tiiviimpänä kahdesti vuodessa.

 

Hallituksen kokous 12/2016
Aika: 20.9.2016

 • Elokuussa 2016 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa kansainvälinen AMEE-konferenssi, johon osallistuu paljon lääketieteen opiskelijoita ulkomailta.
 • Progresstestin tulevaisuutta mietitään tiedekunnassa ja Seurassa. SML on väläytellyt ideaa myös valtakunnallisesta karttuvan tiedon testistä, joka voisi joskus korvata Helsingin progresstestin.
 • Lääketieteellisten tiedekuntien yhteisvalinta-asia etenee ja esimerkiksi lähtöpisteuudistusta ollaan suunnittelemassa.

 

Hallituksen kokous 11/2016
Aika: 7.9.2016

 • KKOY:n valmennuskurssitoiminnassa tehtiin kesällä brändiuudistus (Stadin lääkiksen valmennuskurssit) ja toiminta jatkuu kannattavana.
 • Yliopiston uuden strategian mukaan opetusmenetelmiä tullaan tulevaisuudessa päivittämään, uusia kurssimuotoja ovat esim. MOOC ja TBL (team based learning).
 • Hallituskyselyn mukaan puolet hallituslaisista pääsi viime vuonna kaikki tenttinsä läpi ensimmäisellä yrityksellä.

 

Hallituksen kokous 10/2016
Aika: 8.6.2016

 • Hallituksen tavoitesuunnitelma käytiin läpi ja suurin osa kohdista on jo toteutunut hyvin. Useampien kohtien toteuttaminen jatkuu edelleen syksyllä.
 • Hallituksen uusi virka excursiovastaava on toiminut heti alusta asti hyvin ja tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa on ekskursio Tarton yliopistoon syys-lokakuussa 2016. Muitakin ekskursiosuunnitelmia on jo vireillä.
 • Hallituksen 2017 haussa auki ovat tälläkin hetkellä olemassaolevat virat. Hallitus miettii myös kokoonpanon mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa.
 • Euphorialle on hankittu uusi mikseri.

 

Hallituksen kokous 9/2016
Aika: 20.5.2016

 • Valtuuskunta kannatti edunvalvontavaliokunnan perustamista, eli asiaa lähdetään nyt ajamaan eteenpäin.
 • Psykologian ja logopedian opiskelijat siirtyvät lähivuosina Meilahteen opiskelemaan. LKS on nähnyt kyseisten ainejärjestöjen edustajia ja keskustellut tulevista yhteisistä tapahtumista ja muista kuvioista; osa tapahtumista tullaan järjestämään yhdessä, mutta ainejärjestöjen omiakin tapahtumia tullaan pitämään.
 • LKS:n jäsenmaksujen uudistusta vietiin taas eteenpäin, lopullinen päätös muutoksesta tehdään todennäköisesti kuitenkin vasta kun ollaan konkreettisesti testattu jotain mallia ja kerätty siitä dataa.

 

Hallituksen kokous 8/2016
Aika: 27.4.2016

 • SML:n liittokokous pidettiin 23.-24.4. Oulussa. Liittokokouksessa Helsingillä oli suurin edustus ja keskusteluissa kävi ilmi, että Helsingin jäsenistöllä on monessa asiassa parhaat edut.
 • Keskusteltiin Euphorian yhtiökokouksesta ja tulevasta putkiremontista. Näillä näkymin putkiremontti on alkamassa tammi-maaliskuussa 2017, mutta aikataulumuutoksia voi vielä tulla. Totaalista käyttökieltoa tilalle ei välttämättä kuitenkaan tule remontin ajaksikaan.
 • LKS:n edunvalvontasektoria ollaan mahdollisesti tulevaisuudessa uudistamassa uuden edunvalvontavaliokunnan muodossa. Uusi valiokunta olisi käytännöiltään kevyempi kuin perinteinen kokoustava valiokunta ja siihen pyrittäisiin saamaan mukaan mahdollisimman monipuolinen edustus eri tahoilta.

 

Hallituksen kokous 7/2016
Aika: 11.4.2016

 • Kulttuuri-, liikunta- ja excursiovastaavat kertoivat kokouksessa sektoreidensa kuulumisista. Excursiovastaava on uusi virka LKS:ssä, joten mietittiin myös yhdessä sen tarkempaa tehtävänkuvaa.
 • Läpikäytiin ja vahvistettiin LKS:n tilinpäätös 2015.
 • Keskusteltiin mahdollisesta jäsenmaksun uudistamisesta. Uudessa mallissa jäsenmaksu maksettaisiin kerran preklinikkavaiheessa ja kerran klinikkavaiheessa.

 

Hallituksen kokous 6/2016
Aika: 23.3.2016

 • Kokous yhdessä Kandidaattikustannus Oy:n kanssa; keskusteltiin mm. valmennuskurssimateriaalien entistä pidemmälle viedystä sähköistämisestä.

 

Hallituksen kokous 5/2016
Aika: 1.3.2016

 • SML:n hallituksen jäsen Joel Telkkä oli kokouksessa paikalla kertomassa LKS:lle SML:n kuulumisia. Keskusteltiin mm. tulevasta mahdollisesta pääsykoeuudistuksesta ja erikoislääkärikoulutuksen muutoksista.
 • Puhuttiin Suomen hallituksen tekemistä muutoksista opintotuen myöntämisperusteisiin (jatkossa vaaditaan 6 op / tukikuukausi) ja kuinka tämä mahdollisesti vaikuttaa lääketieteen opintoihin.
 • Palautetyöryhmä suunnittelee tällä hetkellä uusia käytäntöjä tiedekunnan palautesysteemiin. Suunnitelmissa on esimerkiksi luoda palautesysteemi Moodleen, jolloin palautetta kursseista voisi helposti antaa jo kurssin ollessa käynnissä.

 

Hallituksen kokous 4/2016
Aika: 16.2.2016

 • Keskusteltiin tuutortoiminnan jatkumisesta ja uusista valintakäytännöistä. Jatkossa ainejärjestöjen (LKS, HLKS ja Thorax) opintoasiainvastaavat ovat vastuussa opiskelijatuutoreiden valinnasta. Tiedekunta on toiminnassa mukana myös rahallisesti.
 • Opintoasiainvaliokunnan laajentamista edunvalvontavaliokunnaksi lähdetään miettimään ja mahdollisesti ajamaan asiaa eteenpäin. Näin saataisiin kaikki edunvalvonnasta vastaavat ja kiinnostuneet henkilöt samaan valiokuntaan ja keskustelua eri tahojen välillä saataisiin lisättyä.
 • LKS perustaa uuden viran; excursiomestari-virkailijan. Excursiomestarin tehtävänä on järjestää jäsenistölle excursioita mahdollisuuksien mukaan sekä koti- että ulkomaille. Haku uuteen virkaan aukeaa mahdollisimman pian.

 

Hallituksen kokous 3/2016
Aika: 3.2.2016

 • Keskusteltiin HELP:n toiminnasta ja siitä, kuinka on tärkeää olla aktiivinen myös HYY:n edustajistossa, sillä se vaikuttaa yliopistotasolla; LKS vaikuttaa enemmän tiedekuntatasolla.
 • Vuoden opettajan valintakäytäntöjen ongelmia otettiin esille (valitsijat eivät esim. välttämättä koskaan ole henkilökohtaisesti tavanneet valittavaa opettajaa) ja mietittiin, miten valinnasta saisi tasapuolisemman.
 • Keskusteltiin psykologian ja logopedian osastojen siirtymisestä Meilahden kampukselle ja mietittiin mm. sopivia tiloja heidän ainejärjestönsä Kompleksin kerhohuoneeksi.

 

Hallituksen kokous 2/2016
Aika: 21.1.2016

 • Hallitus keskusteli Mocomassa järjestettävästä unipäivästä (21.3.), jolloin voi esimerkiksi
  mitata vireystilansa.
 • Keskusteltiin neljännen vuosikurssin Klinikka-risteilyn maksullisuudesta ja tiedotuksen
  hitaudesta.
 • Keskusteltiin keväällä ja syksyllä järjestettävästä tapahtumasarjasta ammatinvalintaan
  liittyen.
 • Mietittiin mahdollisuuksia kansainväliselle yhteistyölle esimerkiksi ukrainalaisten ja
  hollantilaisten lääketieteen opikselijoiden kanssa.

 

2015

 

Hallituksen kokous 18/2015
Aika: 8.12.2015

 • Keskusteltiin Seuran tili- ja kirjanpitoratkaisusta vuodelle 2016.
 • Päivitettiin yrityssuhdevaliokunnan ohjesääntöä.
 • Kokoustettiin Duodecimin kanssa yhteistyömahdollisuuksista.

 

Hallituksen kokous 17/2015
Aika: 30.11.2015

 • Keskusteltiin Seuran talouden hallinnasta vuonna 2016.
 • Päätettiin alkaa rekrytoida uusia hallituslaisia.

 

Hallituksen kokous 15/2015
Aika: 9.11.2015

 • Talousasiainvaliokunnan puheenjohtaja esitteli osavuosikatsauksen Seuran budjettiin.
 • Keskusteltiin vuoden 2015 palautekyselystä jäsenistölle.
 • Käytiin läpi Seuran keskipitkän aikavälin strategia.

 

Hallituksen kokous 14/2015
Aika: 29.10.2015

 • Hallitus teki ehdotuksia Vuoden Terveysalan vaikuttajiksi.
 • Keskusteltiin LKSn Valtuuskunnan vaaleista. Hyväksyttiin kaikki puheenjohtajalle valituksen tehneet vaalikelpoisiksi.
 • Hyväksyttiin uudet Euphorian käyttösäännöt.
 • Kandidaattikustannuksen edustajat kävivät kertomassa firman kuulumisia.

 

Hallituksen kokous 13/2015
Aika: 13.10.2015

 • Keskusteltiin Euphorian uusista toimintakäytännöistä, joihin kuuluu esimerkiksi jäsentarrojen tarkistaminen ovella.
 • LKSn toimiston Kandioman työntekijä Anne on pitkällä sairaslomalla. Keskusteltiin toimiston tulevaisuudesta.
 • Päätettiin, että LKSn nettisivuilla olevan ”uuden logon” sijasta virallisissa yhteyksissä käytetään edelleen vanhaa, sinistä logoa.

 

Hallituksen kokous 12/2015
Aika: 22.9.2015

 • SMLn liittokokoukseen osallistuneet kertoivat kuulumisia kokouksesta. Kokouksessa oli keskusteltu muun muassa erikoislääkärikoulutusvalinnoista, SMLn kärkitavoitteista sekä liiton uutiskirjeestä.
 • Suunniteltiin syksyn halloped-vaalien toteutus.
 • Suunniteltiin Euphorian talkoita.

 

Hallituksen kokous 11/2015
Aika: 9.9.2015

 • Keskusteltiin syksyn tapahtumakalenterista sekä päätettiin hallituksen kokousaikataulu.
 • Pykälä, Prodeko, KY ja YFK ovat esittäneet LKS:lle erilaisia yhteistyöehdotuksia. Näiden toteuttamista mietittiin.
 • Talousvastaava esitteli osavuosikatsauksen Seuran budjettiin.
 • Keskusteltiin LOATSin ja LKSn välisestä yhteistyöstä.

 

Hallituksen kokous 9/2015
Aika: 22.5.2015

 • Ammattiasiainvastaava ja opintoasiainvastaava esittelivät LKS:n opiskelijoille tekemän poissaolokyselyn tuloksia. Tulokset tullaan julkaisemaan jäsenistölle LKS:n nettisivuilla.
 • Keskusteltiin tulevista tapahtumista, kuten BMI-projektista, Carpe Remediumista sekä HY:n kehitysyhteistyöviikosta.
 • Mietittiin, mitä kaikkea LKS:n uusille nettisivuille mahdollisesti tulevassa verkkokaupassa votaisiin myydä. Ehdotettiin esimerkiksi laulukirjoja, huppareita ja taskumatteja.
 • Nostettiin uudelle alfakurssille annettavan avustuksen määrää sisäänottomäärien kasvamisen vuoksi.
 • Keskusteltiin Facebookissa esiin nousseesta seksuaalisesta häirinnästä lääkiksessä. Järjestettiin aiheesta jäsenistölle e-lomake.

 

Hallituksen kokous 8/2015
Aika: 27.4.2015

 • Kiinteistöasiainvastaava kertoi Mocoman remontointisuunnitelmista. Remontin suunnittelussa kysytään jäsenistön mielipidettä kyselyillä.
 • Talousasiainvastaava esitteli neljännesvuosikatsausta Seuran budjettiin.
 • Keskusteltiin LOATS-asioista.
 • Ideoitiin uusia nettisivuja tiedottajan johdolla.

 

Hallituksen kokous 7/2015
Aika: 14.4.2015

 • LKS:n hallitus kokousti yhdessä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa.
 • Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Suomen Medisiinariliiton Liittokokoukseen ja kertoivat kuulumisia. Liittokokouksessa keskusteltiin mm. vaihto-opintojen hyväksilukemisen helpottamisesta sekä sääntömääräisistä asioista.
 • KAV on osallistunut Euphorian taloyhtiön kokoukseen. Taloyhtiöllä menee hyvin.
 • Hyväksyttiin Seuran uudet säännöt.

 

Hallituksen kokous 6/2015
Aika: 24.3.2015

 • Työstettiin Seuran tavoitesuunnitelmaa valtuuskunnan antamien kommenttien mukaan.
 • Vahvistettiin Seuran tilinpäätös 2014.
 • Liikunta-ja kulttuurivastaavat olivat vierailemassa kokouksessa ja kertoivat tulevista ja toteutuneista projekteistaan. Tulossa on mahdollisesti esimerkiksi teatterimatka ja mm-kisakatsomo lääkisläisille.
 • OAV muistutti kaikkia lääkisläisiä kurssipalautteen antamisen tärkeydestä.

 

Hallituksen kokous 5/2015
Aika: 3.3.2015

 • Hyväksyttiin Seuran toimintakertomus 2014 sekä toimintasuunnitelma ja toimintakalenteri 2015.
 • Keskusteltiin tulevista tapahtumista. Kokous haluttiin pitää lyhyenä, sillä samana varsinaisen kokouksen jälkeen pidettiin Kandidaattikustannus Oy:n yhtiökokous.
 • KK Oy:n yhtiökokouksessa valittiin yritykselle uusi hallitus. Hallitukseen valittiin LKS:n sisältä Taavi Kaartinen, Iiro Kauma, Anna Heino, Magnus Tötterman sekä Aleksi Almenoksa. LKS:n ulkopuolelta valittiin Tommi Laivuori ja Marjo Reen.

 

Hallituksen kokous 4/2015
Aika: 11.2.2015

 • OAV ja Salkuton ministeri ovat käyneet tiedekuntaneuvoston kokouksessa keskustelemassa välivuosiasioista. Opiskelijoiden kannan mukaan tärkeitä ovat seuraavat asiat :
  1. Kukaan ei joudu jäämään välivuodelle pakosta, ts.tutkinnon sujuva suorittaminen edelleen mahdollista
  2. Säilytettävä mahdollisuus jäädä välivuodelle pakottavasta syystä, esim. Armeija, raskaus tai burnout
 • Kandidaattikustannus Oy:n hallitukseen tuli kiitettävästi hakemuksia ja hakijat päätettiin haastatella. Valinnoissa tullaan painottamaan toiminnan pitkäjänteisyyttä.
 • Päätettiin lisätä haalaritiimin testamenttiin merkintä siitä, ettei sponsoreita hankittaisi suoraan Kandidaattikustannus Oy:n kanssa kilpailevilta valmennuskurssiyrityksiltä. KK Oy sitoutuu tässä tapauksessa ostamaan vuosittain mainoksen haalareihin.
 • Vuosikurssikoordinaation toteuttamisen tavasta tiedekunnassa keskusteltiin ja suunniteltiin erilaisia toimintamalleja. Päädyttiin isäntien vastuuseen hankkia opiskelijaedustajat.
 • Hyväksyttiin yhteistyösopimus Presto-yökerhon kanssa
 • Keskusteltiin Euphorian spotify-tilauksen luomisesta, mikä todettiin mahdottomaksi.

 

Hallituksen kokous 3/2015
Aika: 28.1.2015

 • Keskusteltiin saapuneista vuosijuhlakutsuista ja niissä edustamisesta.
 • Piia Hangasluoma esitteli LKS:n tulevaa sääntöuudistusta.
 • HYY-vastaava Lari Kotamäki ja HELPin puheenjohtaja Christa Hämäläinen esittelivät HELPin ja HYYn toimintaa. Kuultiin mm. talousasioista, taustajärjestöyhteistyöstä, rivijäsenten aktivoimisesta sekä mahdollisesta HYY:n yritysyhteistyöstä.
 • Keskusteltiin Kandidaattikustannus Oy:n asioista ja päätettiin hakea yritykselle uusi hallitus kuitenkin pitkäjänteisyyttä painottaen. Toimitusjohtaja Taavi Kaartinen esitteli yrityksen toimintaa.
 • Päätettiin jatkaa voimassa olevaa Euphorian vuokrauskäytäntöä, eli Euphoriaa vuokrataan vain LKS:n jäsenille ja Seuraan läheisesti liittyville tahoille (kuten FiMSIC).
 • Kursseilta esiin tulevia asioita olivat alimmilta vuosikursseilta laulukirjojen kannet sekä L4-kurssilta välivuodelle jäävien suuri määrä.

 

Hallituksen kokous 2/2015
Aika: 15.1.2015

 • Keskusteltiin tiedekunnan Curriculum-uudistuksesta ja sen tiedottamisesta jäsenistölle.
 • Tiedottaja esitteli suunnitelmiaan LKS:n nettisivujen uudistamisesta. Keskusteltiin siitä, miten jäsenistön mielipide otetaan huomioon suunnittelussa.
 • Päätettiin järjestää hallituspäivystyksiä tapahtumien yhteydessä. Näissä muutama hallituslainen on aina tavattavissa ja vastaa jäsenistön kysymyksiin.
 • Päätettiin kevään kokousaikataulu.
 • Päätettiin yksimielisesti puoltaa hallituksen laatimia kunniamerkkiehdotuksia.

 

Hallituksen kokous 1/2015
Aika: 11.1.2015

 • Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Juho Aaltio.
 • Hyväksyttiin vuoden 2015 tavoitesuunnitelman sisältö ja keskusteltiin sen jatkotyöstämisestä. Tavoitesuunnitelman on tarkoitus selkeyttää hallituksen toiminnan keskeisimpiä projektiluonteisia tavoitteita kaudelle 2015 ja tarjota valtuuskunnalle parempi mahdollisuus hallituksen toiminnan ohjaamiseen.
 • Päätettiin pyrkiä saamaan Euphorian taloyhtiön hallituksen opiskelijaedustajaksi KAV Tero Tamminen.
 • Keskusteltiin kevään kokousaikataulusta ja yhteistyöpalavereista.
 • Pohdittiin ehdotuksia kunniamerkkien saajiksi.
 • Keskusteltiin hallituksen tekemisestä tutuksi jäsenistölle.

2018

Valtuuskunnan kokous 2/18

Aika 19.2.18

Kokouksessa käytiin läpi seuraavia asioita

 • Keskusteltiin LKS:n kannanototon taustoista
  • Todettiin asia loppuun käsitellyksi
 • Muutettiin LKS:n talousohjetta
  • Valiokunnan koko laajennettiin 10 henkilöön
 • Valittiin vuoden opettajat isäntäkollegion ehdotusten perusteella
  • Vuoden luennoitsija: Eero Mervaala
  • Vuoden ryhmäopettaja: Tanja Svirskis
  • Vuoden opetushenkilö: Kajsa Niemenlehto
  • Vuoden syväriohjaaja: Miikka Korja
 • Valittiin vuoden opintojaksoksi Korva-, nenä- ja kurkkutaudit (KNK)
 • Valittiin vuoden kerhoksi Curvatura
 • Myönnettiin Hopeinen ansiomerkki Joel Telkälle
 • Myönnettiin Kandin ansiomerkki
  • Ivar Lönnbergille
  • Nina Ruopalle
  • Aurora Keskiselle
  • Anssi Mykkäselle
  • Risto Pohjolan-Pirhonen
  • Inari Natrille
  • Liisa Heinoselle
  • Johanna Suur-Uskille
  • Mikko Vuorela
 • Myönnettiin aktiivisuusmerkki
  • Antti Maunolle
  • Pia Hanhelalle
  • Hilla Pyötsiälle
  • Kirsimarja Rantakokolle
  • Eeva-Liisa Paavolalle
 • Keskusteltiin yliopiston mahdollisesta lakosta keskiviikkona 28.2 ja sen aiheuttamista toimenpiteistä

Valtuuskunnan kokous 1/18

Aika 25.1.18

Kokouksessa käytiin läpi seuraavia asioita

 • Sovittiin valtuuskunnan kokouksen kokouskäytänteistä ja pelisäännöistä
 • Myönnettiin ero valtuuskunnasta
  • Matias Posa
  • Inari Natri (Inarin kohdalla keskusteltiin eron taustoja ja pohdittiin, tuleeko tapauksessa ryhtyä jatkotoimenpiteisiin. Päätettiin kuitenkin kunnioittaa Inarin toivetta erota)
 • Valittiin vuoden 2018 talousvastaavaksi Matias Posa
 • Päätettiin kasvattaa talousasiainvaliokunnan jäsenten lukumäärää yhdeksästä kymmeneen
 • Valittiin talousasiainvaliokuntaan Kasper Mahlamäki, Max Lehtinen ja Antti Lehtonen.
 • Vahvistettiin apuisännät vuodelle 2018
  • Todettiin, että apuisännän tulee olla LKS:n jäsen
 • Valittiin Medicumin opiskelijaedustajaksi Arttu Honkasalo
 • Keskusteltiin kerhotuista ja niiden myöntämisperusteista. Todettiin että seuraavaan vuoden kerhotukien jakamiseen tulee olla paremmat perusteet. Päätettiin muodostaa työryhmä, joka esittelee valtuuskunnan neljännessä kokouksessa ehdotuksen kerhotukien jakamisen perusteista.
 • Päätettiin isäntien palkkiojärjestelmästä
  • Isännät saavat yhteensä 10% kaikesta Euphorian ulkopuolisesta käytöstä tulleista tuotoista.
  • Mikäli päästään tilanteeseen, jossa Euphoria ei tuota tappiota, nousee tästä yli menevän myynnin palkkio 20%:iin.

2017

Valtuuskunnan kokous 9/17

Aika 12.12.17

Kokouksessa käytiin läpi seuraavia asioita

 • Valittiin valtuuskunnan puheenjohtajaksi Henri Vasara (L2)
 • Valittiin valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi Samuli Kääriä (L2)
 • Valittiin muut seuran virkailijat kaudelle 2018
  • Q-kautisen päätoimittaja: Onni Jaskari (L1)
  • Hyvinvointivastaava: Iiris Räty (L2)
  • Tapahtumavastaava: Isabelle Sandås (L2)
  • Pääsihteeri: Sini Takala (L2)
  • Isännät: Harri Hokkanen ja Paula Koskelo (Molemmat L3)
 • Valittiin hallituksen jäsenet
  • Puheenjohtaja: Anssi Mykkänen (L4)
  • Opintovastaava: Ivar Lönnberg
  • Edunvalvontavastaava: Lauri Salaja (L2)
  • Tiedottaja: Joonatan Patomo (L2)
  • Yrityssuhdevastaava: Niklas Ulfves (L2)
  • Virkaa tekevä talousvastaava: Matias Posa (Annettiin mahdollisuus harkita tehtävän vastaanottoa valtuuskunnan toiseen kokoukseen asti.
 • Vahvistettiin jäsenmaksu kaudelle 2018
  • Päätettiin pitää LKS:n jäsenmaksu ennallaan
 • Hyväksyttiin budjetti vuodelle 2018
 • Vahvistettiin LKS:n sääntöuudistus (kts. edellinen kokous)
 • Valittiin tilintarkastajaksi Kirsi Aromäki ja varatilintarkastajaksi Heidi Vierros

 

Valtuuskunnan kokous 8/17

Aika 28.11

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita

 • Päätettiin kerhoavustuksista
  • Curvatura: 750€
  • Contractura: 800€
  • FC Hallux: 250€
  • Fc Femus: 500€
  • Galoppius: 400€
  • Gastrocnemius Ferreus: 400€
  • Lanugo: 800€
  • Viinikerho: 500€
  • Uvula Aurea: 950€
  • Valkotakit: 800€
  • Digestive: 300€
  • Gametogenesis: 100€
  • Ristiside: 300€
  • Vaahtosolut: 350€
  • Vulnus: 400€
 • Hyväksyttiin LKS:n budjetti vuodelle 2018 alustavasti
 • Vahvistettiin valtuuskunnan vaalien tulos
 • Valittiin hallituksen muodostajaksi Juho Aaltio
 • Muutettiin LKS:n sääntöjä hallitusuudistuksen mukaiseksi
  • 16: ”Seuran hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen vaalikelpoista seuran jäsentä.” à ”… vähintään kuusi ja enintään…”
  • 21: Poistettiin kohta ” Virkailijat valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan, paitsi Seuran taloudenhoitaja, joka valitaan erikseen sovittavaksi ajaksi.”
  • 24: Poistettiin kohta ”Muiden Seuran juhlien järjestämisestä päättää hallitus.”

Keskusteltiin vuoden opintojakson palkitsemisesta. Todettiin, että otetaan asia puheeksi myöhemmin

 

Valtuuskunnan kokous 7/17

Aika 12.10.2017

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita

 • Valittiin Anni Rissanen (L4) LKS:n emännäksi vuodelle 2018
 • Valittiin edustajat Suomen medisiinariliiton (SML) hallitukseen
  • Sofia Snellman (L1)
  • Nina Ruoppa (
 • Kuultiin KKoy:n kuulumisia ja keskusteltiin yhtiön nykytilasta ja tulevaisuudesta
 • Valittiin vuosikurssikoordinaatioryhmien opiskelijaedustajat
  • L1: Sofia Snellman
  • L2: Arttu Honkasalo
  • L3-4: Mikko Vuorela
  • L5: Minna Lehtisalo
  • L6: Joel Telkkä
 • Nimitettiin vaalilautakunta
  • Valtuuskunnan puheenjohtaja Mikael Mauno
  • Seuran pääsihteeri Liisa Heinonen
  • L1 edustaja Richard Örn
  • L2 edustaja Alexander Westerholm
  • L3 edustaja Daniela Tillander
  • L4 edustaja Émil Yliheljo
  • L5 edustaja Lotta Sakari
  • L6 edustaja Pietari Vuola
 • Päätettiin kerhoille myönnettävistä projektirahoista
  • Contractura: 200€ koulutusiltaa varten
  • Lanugo: 80€ uusiin maalivahdin varusteisiin ja vanhojen korjaamiseen
  • Uvula Aurea: 462,8€ pianon ja telineen hankintaan
 • Päätettiin hallitusuudistuksesta
 • Hallitusuudistus pääpiirteittäin
  • Siirryttiin monimutkaisemmasta kolmiportaisesta järjestelmästä kaksiportaiseen hallintoon (varsinaiset hallituksen jäsenet ja hallituksen virkailijat)
  • Nimettiin virat uudelleen kuvaavimmiksi (esimerkiksi entinen OAV à Opintovastaava)
  • Varsinaiseen hallitukseen kuuluvat seuraavat virat
   • Hallituksen puheenjohtaja
   • Opintovastaava
   • Talousvastaava
   • Edunvalvontavastaava
   • Yrityssuhdevastaava
   • Tiedottaja
  • Hallituksen virkailijat
   • Pääsihteeri
   • Valtuuskunnan puheenjohtaja
   • Tapahtumavastaava
   • Hyvinvointivastaava
   • Q-kautisen päätoimittaja
   • Emäntä
   • Kaksi isäntää
   • Supertuutori
  • Hallitusrooleissa tapahtuneita muutoksia: Tapahtumavastaava ja hyvinvointivastaava ovat nykyään hallituksen virkailijoita. Kulttuuri-, excursio-, ja urheiluvastaavien virat lopetettiin. Tiedottajan ja hallituksen sihteerin virat yhdistettiin
 • Keskusteltiin LKS:n sääntöjen muuttamisesta hallitusuudistuksen mukaiseksi
 • Muutettiin vaaliohjesääntöä sallimaan sähköisten vaalien toteuttaminen

 

Valtuuskunnan kokous 6/17

Aika 7.9.2017

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita

 • Tarkasteltiin vaaliohjesääntöä sähköisten valtuuskunnan vaalien varalta
 • Keskusteltiin LKS:n hallitusuudistuksesta
 • Tarkasteltiin tavoitesuunnitelman toteutumista – Tavoitteita saavutettu tyydyttävästi
  • Hallintouudistus etenee
  • Valtuuskunnan vaalit tulevat olemaan sähköiset
  • YAV ja nettikaupan tuotteet ovat tuoneet uudistuksillaan seuralle lisätuloja
  • Poissaolokäytäntöihin on puututtu
  • Tenttipalautteen suhteen ei olla vielä ryhdytty toimenpiteisiin
  • LKS:n ja HLKS:n tiedotuksessa on tehty enemmän yhteistyötä
  • Euphorian pintaremontti on tehty

 

Valtuuskunnan kokous 5/17

Aika 11.5.2017

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita

 • Hyväksyttiin LKS:n Toimintakertomus 2016
 • Hyväksyttiin LKS:n Toimintakalenteri 2016
 • Hyväksyttiin LKS:n Tilinpäätös 2016
 • Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle
 • Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma
 • Valittiin nuoremmaksi laulunjohtajaksi Suvi Lapilainen
 • Valittiin D-klubivastaavaksi Miro Sauru, L2
 • Myönnettiin 150€ projektirahaa Excursiovastaava Emmi Naskalin järjestämää SOTE-iltaa varten
 • Valittiin Sara Tuompo Yritysasiainvaliokuntaan

Valtuuskunnan kokous 4/17

Aika 20.4.2017

 • Hyväksyttiin LKS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017
 • Hyväksyttiin KKOy:n omistajastrategia vuosille 2017-2019

 

Valtuuskunnan kokous 3/17

Aika 30.3.2017

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita

 • Valittiin tiedekuntaneuvoston varajäseneksi Mikko Vuorela, L3
 • Valittiin Mikko Vuorela ja Simo Toiviainen talousasiainvaliokuntaan
 • Valittiin Taavi Kaarinen Terkon neuvottelukuntaan hallopediksi
 • Valittiin LOATS valtuuskuntaan seuraavat henkilöt
  • Henna Kosonen
  • Juho Aaltio
  • Henri Vasara
 • Myönnettiin projektirahoja seuraaville tahoille
  • L5: Ekskursio Helsinki Distilling Companyyn 2€/osallistuja, Max 80€
  • Curvatura: Huoltovälineiden hankinta, 200€

Contractura: Kiipeilypädin hankinta 339€

 

Valtuuskunnan kokous 2/17

Aika 15.3.2017

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita

 • Hyväksyttiin kiinteistöasiainvaliokunnan ohjesääntö lisäyksin
 • Valittiin vuoden kerhoksi pesäpallokerho Vulnus
  • Päätettiin antaa vuoden kerho-palkinnoksi 200€ pesäpalloturnaukseen osallistumiseen
 • Valittiin isäntäkollegion ehdotuksesta vuoden opettajiksi seuraavat henkilöt
  • Vuoden ryhmäopettaja: Mika Laitinen
  • Vuoden luennoitsija: Tiina Saarto
  • Vuoden opetushenkilö: Teemu Masalin
  • Vuoden syväriohjaaja: Pekka Louhiala
 • Ideoitiin vuoden 2017 toimintasuunnitelmia
 • Valittiin yritysasiainvaliokuntaan seuraavat henkilöt
  • Elias Kiviranta
  • Antti Kuivanen
  • Juho Aaltio
  • Juho-Jooel Nissilä
  • Kristian Taipale
  • Noora Pöllänen
  • Nora Huuska
  • Sara Mäkelä
  • Tero Tamminen
  • Mikael Mauno
  • David Griffin
  • Emmi Naskali

 

Valtuuskunnan kokous 1/17
Aika 31.1.2017

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita

 • Myönnettiin Liisa Heinoselle ja Heidi Hyväriselle ero valtuuskunnasta.
  • Tilalle valtuuskuntaan nousee Johanna Suur-Uski.
  • Varajäseniksi nousevat Risto Pohjolan-Pirhonen ja Anni Rissanen
 • Hyväksyttiin hallituksen ehdotus valita hallituksen sihteeriksi Iiris Räty
 • Valittiin LKS:n tiedottajaksi kaudelle 2017 Noora Pöllänen
 • Valittiin Yritysasiainvastaavaksi (YAV) Elias Kiviranta
 • Valittiin LKS:n apuisännät kaudelle 2017
  • Liisa Heinonen
  • Anna Nurmi
  • Tero Tamminen
  • Elias Oulasvirta
  • Mikael Mauno
  • Antti Kuivanen
  • Mika Muhonen
  • Lari Kotamäki
  • Iida Tuokkola
  • Mikko Vuorela
 • Valittiin Clinicumin ja Medicumin johtoryhmien opiskelijaedustajat
  • Medicumin johtoryhän edustaja: Abdessalam Tadji
  • Clinicumin johtoryhmän edustaja: Taavi Kaartinen
 • Hyväksyttiin edunvalvonta-asiainvaliokunnan säännöt kokouksessa ehdotetuin muutoksin
 • Vahvistettiin vuoden 2017 vuosijuhlapuhujaksi Sari Aalto
 • Päätettiin kunniamerkkien saajat
  • Julkistus ja jako vuosijuhlilla
 • Keskusteltiin vuosikurssien esille tulleista asioista
  • L1 kurssilla ongelmia valinnaisten opintojen kanssa – kaikille ei ole paikkoja
  • L4 kurssin klinikkaryhmäjaot

 

2016

Valtuuskunnan kokous 13/2016
Aika: 07.12.2016

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita

 • Valittiin valtuuskunnan puheenjohtajaksi Mikael Mauno ja varapuheenjohtajaksi Henri Vasara
 • Valittiin seuraavat seuran virkailijat
  • Pääsihteeri: Liisa Heinonen
  • Q-kautisen päätoimittaja: Heidi Hyvärinen
  • HYY-vastaava: Anssi Mykkänen
  • Ekskursiovastaava: Emmi Naskali
  • Liikuntavastaava: Mika Muhonen
  • Kulttuurivastaava: Ellamaija Kasanen
 • Valittiin seuran hallitus
  • Hallituksen puheenjohtaja: Juho Aaltio
  • Edunasiainvaliokunnan puheenjohtaja (EAV): Ivar Lönnberg
  • Kiinteistöasiainvaliokunnan puheenjohtaja (KAV): David Griffin
  • Opintoasiainvaliokunnan puheenjohtaja (OAV): Nina Ruoppa
  • Talousasiainvaliokunnan puheenjohtaja (TAV): Elias Oulasvirta
  • Ulkoasiainvaliokunta (UAV): Eeva Leivo
  • Sisäasiainvaliokunta (SAV): Antti Kuivanen
 • Päätettiin jatkaa tiedottajan hakuaikaa
 • Päätettiin jättää salkuttoman ministerin virka avoimeen hakuun
 • Valittiin AMEE 2017 paikalliskoordinaattoriksi Ensi Heiska
 • Hyväksyttiin Koripallokerhon hakemus LKS:n uudeksi kerhoksi
 • Vahvistettiin LKS:n jäsenmaksut kaudelle 2017
  • Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20,5e vuodessa
  • Keskusteltiin jäsenmaksun uudistamisesta. Keskustelu päätettiin siirtää myöhempään kokoukseen
 • Päätettiin kerhoavustuksista kaudelle 2017
 • Hyväksyttiin LKS:n budjetti vuodelle 2017
 • Valittiin tilintarkastajiksi kaudelle 2017 Kirsi Aromäki ja Heidi Vierros

Kokous 12/2016
Aika: 29.11.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Päätettiin ulko- ja kannatusjäsenyyksien hinnoista ja ehdoista
 • Valittiin Joel Telkkä arviointityöryhmään
 • Valittiin Suoma Roto palautetyöryhmään
 • Hyväksyttiin Fractura Calvariae Seuran uudeksi kerhoksi
 • Uudistettiin projektirahan hakemista
 • Päätettiin kerhoavustuksista vuodelle 2017
 • Hyväksyttiin budjetti vuodelle 2017
 • Myönnettiin Sven Kestilälle ero talousasiain valiokunnasta
 • Valittiin Juho Aaltio hallituksen muodostajaksi

Kokous 11/2016
Aika: 4.11.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Keskusteltiin KKOY:n asioista

Kokous 10/2016
Aika 28.10.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Valittiin Joel Telkkä LL-johtoryhmään
 • Keskusteltiin KKOY:stä

Kokous 09/2016
Aika: 19.10.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Valittiin Anni Vartiainen ja Ivar Lönnberg LKS:n edustajiksi SML:n hallitukseen
 • Valittiin Timo Nuutinen opiskelijaedustajaksi opettajatutortoimimnan kehitystyöryhmään
 • Valittiin Lilli Pihlajamäki, Nina Ruoppa, Mikko Vuorela ja Emmi Lind vastaavasti L1, L2, L3-4 ja L5 vuosikurssikoordinaatio työryhmiin
 • Valittiin Emmi Lind, Minna Lehtisalo, Iiris Nyholm ja Juuso Rusanen LOATS:n valtuuskuntaan
 • Myönnettiin ero Iiro Kaumalle ja Taneli Salolle talousasiainvaliokunnasta. Valittiin tilalle Juhana Tikkanen ja Sven Kestilä
 • Hyväksyttiin vaalilautakunnan kokoonpano
 • Myönnettiin 70€ projektirahaa Uvula Aurealle
 • Valittiin Seuran apuemännistö

Kokous 08/2016
Aika: 21.09.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Hyväksyttiin Mika Muhonen LKS:n uudeksi laulunjohtajaksi
 • Valittiin Nora Huuska Seuran uudeksi Emännäksi
 • Valittiin Tuomas Lumikari opiskelijaedustajaksi tiedekunnan Progress-testin tulevaisuutta käsittelevään työryhmään
 • Valittiin Sara Mäkelä ja Hanna Wilkman opiskelijaedustajiksi L6-vuosikurssikoordinaatioryhmään
 • Hyväksyttiin Elias Oulasvirta uudeksi apuisännäksi
 • Hyväksyttiin Vulnus uudeksi kerhoksi
 • Myönnettiin Vulnukselle 150€ projektirahaa pesäpallon opiskelijoiden SM-turnaukseen
 • Hylättiin FC Halluxin hakemus projektirahasta Suomen lääketieteellisten väliseen jalkapalloturnaukseen.
 • Päätettiin ostaa Euphorialle monitoimikone

Kokous 07/2016
Aika: 12.05.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Myönnettiin projektirahaa Cursus iMedicorumille kurssimatkaa varten
 • HYY-vastaava kertoi HELP:in kuulumisia
 • Keskusteltiin LKS:n uudesta jäsenmaksu mallista
 • TAV kertoi talousasiainvaliokunnan kuulumisia
 • Keskusteltiin Seuran edunvalvontasektorin asioista. Puhuttiin AAV:n OAV:n ja HYY-vastaavan tehtävien yhdistämisestä kahdeksi hallitusviraksi. Käytännössä AAV:sta ja HYY-vastaavasta tulisi edunvalvontasihteeri. Päätettiin myös perustaa edunvalvontavaliokunta, jota johtaa OAV, ja johon kuuluvat edunvalvontasihteeri, hallopedit, lukuvuosikoordinaatioryhmien opiskelijajäsenet ja muita valtuuskunnanvalitsemia henkilöitä.
 • Hyväksyttiin Simon Kortelainen apuisännäksi
 • Päätettiin aikaistaa emännän valintaa
 • Päätettiin olla hyväksymättä hallituksen esitystä uudesta kunniamerkkiluokasta.
 • Hyväksyttiin Epicondylitis uudeksi kerhoksi
 • Päätettiin pidentää hakuaikaa Seuran laulunjohtajan tehtävään.
 • Myönnettiin Lanugolle projektirahaa 160€ salibandyturnaukseen
 • Myönnettiin Gastrocnemius Ferreukselle projektirahaa 300€ Jukolan viestiin
 • Myönnettiin hyvinvointitiimille 100€ projektirahaa Nuuksion retkeen

Kokous 06/2016
Aika: 29.04.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös uudestaan
 • Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2015 tilivelvollisille uudestaan
 • Hyväksyttiin toimintakertomus, toimintakalenteri ja toimintasuunnitelma, korjauksin
 • Hyväksyttiin Tavoitesuunnitelma 2016 uudestaan

Kokous 05/2016
Aika: 21.04.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös
 • Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2015 tilivelvollisille
 • Hyväksyttiin toimintakertomus, toimintakalenteri ja toimintasuunnitelma, todeten kuitenkin, että niistä puuttuu Nallelääkäri-projekti. Päätettiin pyytää näihin korjaukset viime vuoden UAV:lta
 • Hyväksyttiin Tavoitesuunnitelma 2016

Kokous 04/2016
Aika: 05.04.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Keskusteltiin Euphorian vessojen käsikuivain kustannuksista ja vaihtoehtoisista malleista. Päätettiin, että Isäntä kartoittaa eri vaihtoehtoja

Kokous 03/2016
Aika: 08.03.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Päätettiin, että jatkossa valtuuskunta päättää Vuoden Opettaja-palkinnon saajat Isäntäkollegion ehdotuksen pohjalta. Lisäksi päätettiin, että opettajia tulisi voida ehdottaa vuoden ympäri.
 • Keskusteltiin LKS:n sijoitusten eettisyydestä
 • Päätettiin hylätä kiinteistöasiainvaliokunnan perustaminen ja sen sijaan aktivoida apuisäntiä avustamaan Euphorian ylläpidossa
 • Kuultiin Isännän selvitys Euphorian vuokraustilanteen kehittymisestä
 • Keskusteltiin tutoreiden valintamenettelyistä ja perustettiin työryhmä pohtimaan tulevaisuuen mallia
 • Hyväksyttiin toimintakertomus ja toimintakalenteri 2015, sekä toimintasuunnitelma ja tavoitesuunnitelma vuodelle 2016
 • Hyväksyttiin ulko- ja kannatusjäsentyöryhmän kokoonpano
 • Valittiin David Griffin Excu-vastaavaksi
 • Myönnettiin Contracturalle 250e projektirahaa

Kokous 02/2016
Aika: 26.01.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Päätettiin LKS:n kunniamerkkien saajista
  • Myönnettiin hopeinen ansiomerkki Sara Mäkelälle ja Satu Uotiselle
  • Myönnettiin Kandin ansiomerkki Rane Kurimolle, Saara Atulalle, Ensi Heiskalle, Max Hurmeelle, Taavi Kaartiselle, Enni Kaltiaiselle, Iris Levoselle, Kristiina Silventoiselle, Tero Tammiselle, Tomi Ylä-Soinimäelle ja Timo Nuutiselle
  • Myönnettiin aktiivisuusmerkki Viljami Aittomäelle, Mikko Hänniselle, Jonna Salmiselle, Piia Hangasluomalle, Villemikko Kailarille, Henri Lassilalle ja Annukka Pellolle
 • Valittiin vuoden kerhoksi 2015 Curvatura
 • Hyväksyttiin toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja toimintakalenteri ensimmäisen kerran
 • Myönnettiin Vaahtosoluille 200e projektirahaa, Gametogenesikselle 150e projektirahaa ja Curvaturalle 500e projektirahaa
 • Hyväksyttiin yritys- ja yhteiskuntasuhdevaliokunnan kokoonpano

Kokous 01/2016
Aika: 12.01.2016

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Myönnettiin hallituksen puheenjohtajalle ero valtuuskunnasta. Tilalle nousi Eeva-Liisa Paavola ja varajäseneksi Risto Pohjolan-Pirhonen
 • Päätettiin ottaa valtuuskunnalle sakkokäytäntö kokouksista ja niihin ilmoitauttumisesta myöhästymisestä
 • Salkuton ministeri esitteli Seuran keskipitkän aikavälin strategian (2016-2018), jonka valtuuskunta hyväksyi
 • Hyväksyttiin Isännän ehdottamat apuisännät
 • Myönnettiin Isännälle valtuudet vuokrata Euphoriaa Seuran ulkopuolisille henkilöille oman harkintansa mukaan. Lisäksi muutettiin myös Seuran jäsenten vuokrausehtoja hieman tiukemmiksi
 • Hallituksen puheenjohtaja 2015 esitteli palautekyselyn tulokset
 • Myönnettiin TAV:lle 2015 1500€ palkkio LKS:n taloudenhoitajan tehtävien hoitamisesta tämän sairasloman aikana
 • Korjattiin valtuuskunnan työjärjestystä Seuran sääntöjä vastaavaksi esityslistan lähettämisen osalta
 • Valittiin vuosijuhlapuhujaksi Heikki Hervonen
 • Valtuuskunnan puheenjohtaja perustaa työryhmän suunnittelemaan ulkojäsenyyden ehtoja

 

2015

Kokous 09/2015
Aika: 9.12.2015

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hänninen ja varapuheenjohtajaksi Mikael Mauno
 • Päivitettiin yritys- ja yhteiskuntasuhdevaliokunnan ohjesääntöä
 • Valittiin Seuran virkailijat
  • Pääsihteeri: Saara Atula
  • Isäntä: Johanna Suur-Uski
  • Q:n päätoimittaja: Minna Lehtisalo
  • HYY-vastaava: Anssi Mykkänen
  • Kulttuurivastaava: Emmi Naskali
  • Liikuntavastaava: Antti Kuivanen
 • Valittiin Seuran hallitus
  • Hallituksen puheenjohtaja: Juho Aaltio
  • AAV: Tomi Ylä-Soininmäki
  • OAV: Tuomas Lumikari
  • KAV: Tero Tamminen
  • SAV: Erno Kruuna
  • UAV: Eeva Leivo
  • Salkuton ministeri: Sara Mäkelä
  • TAV: Taavi Kaartinen
  • Tiedottaja: Ivar Lönnberg
 • Nostettiin Seuran jäsenmaksua 50 senttiä SML:n jäsenmaksun korotuksen mukaisesti
  • Uusi jäsenmaksu maksutapakuluineen on 21€
 • Päätettiin kerhoavustuksista ja budjetista edellisen valtuuskunnan esityksen mukaisesti
 • Valittiin Seuralle tilintarkastajat

Kokous 08/2015
Aika: 25.11.2015

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Valittiin SML:n hallitukseen Joel Telkkä ja Inari Natri
 • Päätettiin ehdottaa Google-kalenteria vuoden opetusteoksi
 • Muotoiltiin ja hyväksyttiin Euphorian käyttö- ja turvallisuusohjesääntö
 • Hyväksyttiin LKS:n keskipitkän aikavälin (2016-2018) strategia
 • Keskusteltiin Euphorian tulevaisuuden näkymistä yhtiövastikkeen noustessa
 • Päätettiin kerhotukien myöntämisestä kerhojen lähettämien hakemuksien pohjalta
 • Hyväksyttiin TAV:n valmistelema budjetti vuodelle 2016
 • Myönnettiin Aleksi Almenoksalle ero talousasiainvaliokunnasta
 • Valittiin Elias Kiviranta uudeksi talousasiainvaliokunnan jäseneksi
 • Hyväksyttiin valtuuskunnan vaalien tulos
 • Hyväksyttiin PRH:n ehdottama muutos LKS:n uusiin sääntöihin
 • Valittiin LKS:n apuemänniksi Saara Atula, Maria Keski-Panula, Kirsti Kock, Oona Sarmalinna, Nora Huuska, Suvi
  Lapilainen, Liisa Heinonen, Mirjam Saarinen, Eero Mellanen, Matias Sipilä, Joona Sarkkinen
  ja Tomi Ylä-Soininmäki.
 • Valittiin Sara Mäkelä hallituksen muodostajaksi
 • Valittiin Liisa Heinonen ja Antti Kuivanen uusiksi apuisänniksi

Kokous 07/2015
Aika: 14.10.2015

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Asetettiin valtuuskunnan puheenjohtajasta ja kurssien isännistä koostuva vaalilautakunta valtuuskunnan vaaleihin
 • Valittiin LKS:n hallopedit
  • Valittiin tiedekuntaneuvostoon varsinaisiksi jäseniksi Enni Kaltiainen ja Juho Aaltio. Varajäseniksi valittiin Mikko Paajanen ja Kristian Taipale
  • Valittiin Kristian Taipale yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi
  • Valittiin Taavi Kaartinen Clinicumin johtoryhmään
  • Valittiin Abdessalam Tadji Medicumin johtoryhmään
  • Valittiin Tero Tamminen perustutkinnon suunnittelutoimikuntaan
  • Valittiin Taavi Kaartinen valintatoimikuntaan
  • Valittiin Kristiina Silventoinen opetustaitotoimikuntaan
  • Valittiin Sara Mäkelä henkilöstötyöryhmään
  • Valittiin Satu Uotinen Unicafen ravintolatoimikuntaan
  • Valittiin Nelli Nurminen Terkon valtuuskuntaan
  • Valittiin Satu Uotinen Terkon käyttäjätyöryhmään
  • Valittiin Iris Levonen dosenttitoimikuntaan
 • Valittiin LOATS:in valtuuskuntaan Pia Hanhela, Elina Itkonen, Siiri Itkonen, Anna Kaipainen, Veli-Matti Kanniainen, Iiro Kauma, Iris Levonen, Risto Pohjolan-Pirhonen, Sami Qadri, Asta Salmi, Catharina Silfvast, Tomi Ylä-Soininmäki ja Mikko Hänninen
 • FiMSIC:ille myönnettiin projektirahaa S.U.L.L.E-projektiin 200€
 • Curvaturalle myönnettiin projektirahaa vuosijuhlille 5€/lähtijä
 • Päätettiin LKS:n kannatusjäsenyyden hinnasta ja sisällöstä. Etuja ovat mm. Q-kautinen kotiin toimitettuna ja alumnitapahtuma kerran vuodessa
 • Valittiin LKS:n Emännäksi Norma Tuomi-Nikula

Kokous 06/2015
Aika: 15.9.2015

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita

 • Valittiin opiskelijaedustajat vuosikurssikoordinaatioryhmiin
  • L1: Mikko Paajanen
  • L2: Nina Ruoppa
  • L3/4: Tommi Järvinen
  • L5: Kristian Taipale
  • L6: Anastasia Leikas
 • Päätettiin alfa-kurssin pesämunan jakamisesta
  • Jatkossa osa rahoista myönnetään Mocoman siivoamisesta
 • Päivitettiin vaaliohjesääntö vastaamaan Seuran uusia sääntöjä
 • Keskusteltiin LKS:n mahdollisuuksista auttaa suurissa pakolaismäärissä. Päädyttiin selvittämään LOATS:in mahdollisuuksia mm. Medioma 1:n saunan käyttämiseen majoituksena

Kokous 05/2015
Aika 14.-24.8.2015

Paikka: sähköpostikokous

 • Kokouksessa päätettiin ulkojäsenten jäsenmaksuksi 20€

Kokous 04/2015
Aika: 21.5.2015 klo 17

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Hallituksen  puheenjohtaja kävi kertomassa kuulumisia ja tavoitteiden edistymisestä
  • hallitus on valinnut KKOy:n uuden hallituksen maaliskuussa
  • nettisivut valmistuvat vauhdilla, siirtyminen tapahtunee kesän aikan
  • opintoasioissa curriculum-uudistus on ollut edunvalvonnan painopiste
  • lukuvuosille muodostetaan opetushenkilön johtamat koordinaatioryhmät, näihin tullaan hakemaan opiskelijaedustajia syksyllä
  • Euphorian tulevaisuus näyttä paljon valoisammalta vuokrauksen loppumisen jälkeen, taloyhtiö vaikuttaa tyytyväiseltä; putkiremontti tulossa
 • D-klubivastaavaksi valittiin Kari Hevossaari
 • Myönnettiin Cursus medicorum falsorumille kurssimatka-avustusta 32 euroa/matkalle lähtevä, yhteensä 1824 euroa, mikä on yhteneväinen aiemmin myönnetyjen summien kanssa
 • TAV kertoi Seuran taloustilanteesta, varoja uudelleensijoitetaan rahastoon
 • Seuran uudet säännöt ovat käyneet Patentti- ja rekisterihallinnossa, valtuuskunta hyväksyi korjaukset, uudet säännöt astuvat voimaan heti
 • KAV kertoi Sörnästen rantatie 33:n yhtiökokouksesta, taloyhtiön hallituksen opiskelijaedustajaksi valittiin Pykälän Eero Rapola. Putkremontin aikataulu selvenee syksyllä.
 • Mediomien saunojen vuokraamista Seuralle jatkuvaan käyttöön on pohdittu, isäntä selvittää työryhmineen asiaa ja tuo syksyllä valtuuskunnalle konkreettisia ehdotuksia
 • Valittiin uudeksi laulunjohtajaksi Nico Vehmas
 • Myönnettiin Curvaturan surffimatkalle 500e projektirahaa, 20 euroa/lähtijä
 • Seuraava kokous viikolla 38

 

2014

Kokous 09/2014
Aika: 17.12.2014 klo 16:30

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Keskusteltiin Kandiluettelon painattamisesta.
 • Hyväksyttiin hallitukseen valittujen valtuuskunnan jäsenien (Juho Aaltio, Ensi Heiska, Taavi Kaartinen, Iris Levonen, Mikael Mauno, Sara Mäkelä ja Kristiina Silventoinen) eroanomukset valtuuskunnasta. Varsinaisiksi jäseniksi nousivat Oskari Hekali, Risto Pohjolan-Pirhonen, Sari Tulokas ja Satu Uotinen. Uusiksi varajäseniksi tulivat Hanna Karjalainen, Emmi Naskali, Eeva-Liisa Paavola, Veera Toivanen ja Emil Yliheljo.
 • Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Satu Uotinen.

Kokous 08/2014
Aika: 9.12.2014 klo 16:30

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Nuutinen. Puheenjohtajan valinta jätettiin seuraavaan kokoukseen.
 • Seuraavat henkilöt valittiin Seuran virkailijoiksi kaudelle 2015:
  • Iris Levonen – Seuran pääsihteeri
  • Minna Lehtisalo – Tiedotuslehti Q-kautisen päätoimittaja
  • Lari Kotamäki – HYY-vastaava
  • Norma Tuomi-Nikula – Kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja
  • Antti Kuivanen – Liikuntavaliokunnan puheenjohtaja
  • Mikael Mauno – Seuran isäntä
 • Seuraavat henkilöt valittiin Seuran hallitukseen kaudelle 2015:
  • Sara Mäkelä – Hallituksen puheenjohtaja
  • Juho Aaltio – Ammattiasiainvaliokunnan puheenjohtaja
  • Tero Tamminen – Kiinteistöasiainvaliokunnan puheenjohtaja
  • Enni Kaltiainen – Opintoasiainvaliokunnan puheenjohtaja
  • Ensi Heiska – Sisäasiainvaliokunnan puheenjohtaja
  • Kristian Taipale – Salkuton ministeri
  • Tomi Ylä-Soininmäki – Tiedotusasiainvaliokunnan puheenjohtaja
  • Kristiina Silventoinen – Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja
  • Tommi Järvinen valittiin Medicumin ohjausryhmän opiskelijajäseneksi
  • Johan Sanmark valittiin Clinicumin ohjausryhmän opiskelijajäseneksi.
 • Keskusteltiin vuoden 2015 jäsenmaksusta, budjetista sekä kerhotuista. Edellinen valtuuskunta oli viimeisessään kokouksessa tehnyt ehdotukset koskien jäsenmaksua, budjettia ja kerhotukia. Nämä ehdotukset hyväksyttiin pienillä muutoksilla.

Kokous 07/2014
Aika: 24.11.2014 klo 17.00

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Käsiteltiin ja hyväksyttiin valtuuskunnan vaalitulos.
 • Valittiin hallituksen puheenjohtaja Kristian Taipale uuden hallituksen muodostajaksi.
 • Myönnettiin Joni Lindbohmille ero varainhallinnon työryhmästä.
 • Hyväksyttiin uusi apuemännistö, johon kuuluvat: Johanna Suur-Uski (L1), Emmiina Nevala (L1), Inari Natri (L1), Ninni Mattila (L2), Iida Laitinen (L2), Markus Nieminen (L2), Sesilia Jääskeläinen (L3), Essi Peltomaa (L3), Anni Rautiainen (L3), Heidi Vuopio (L4) ja Ella Kohva (L6).
 • Päätettiin kerhoavustukset vuodelle 2015.
 • TAV Max Hurme esitteli ensi vuoden budjetin, jonka valtuuskunta hyväksyi muutaman korjauksen jälkeen.
 • Hyväksyttiin uusi taloussääntö, jonka avulla uusi talousasiainvaliokunta pystyy ylläpitämään Seuran varallisuutta huomattavasti helpommin.

Kokous 06/2014
Aika: 13.10.2014 klo 17:00

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Valtuuskunta valitsi Saara Atulan (L3) LKS:n uudeksi emännäksi.
 • Valtuuskunta valitsi Antti Maunon (L2) varainhallinnon työryhmän uudeksi jäseneksi.
 • Valtuuskunta valitsi Juho Aaltion (L3) ja Inari Natrin (L1) LKS:n ehdokkaiksi Suomen Medisiinariliiton hallitukseen.
 • Päätettiin laittaa Euphorian ulkovuokraustoiminta tilapäisesti tauolle. Syynä tähän on viime aikoina tulehtuneet välit talonyhtiön hallituksen kanssa, joita pyritään parantamaan tällä eleellä. Ulkovuokraustoiminnan tilapäinen loppuminen ei pitäisi vaikuttaa liian negatiivisesti LKS:n talouteen, sillä vuokraustoiminnalla on myös melko suuret kulut LKS:lle. Lisäksi ensi keväänä alkava putkiremontti olisi joka tapauksessa pistänyt ulkovuokraustoiminnan tauolle, joten tämän päätöksen katsottiin tuovan enemmän mahdollista hyötyä kuin haittaa. Euphorian vuokraaminen LKS:n sisällä jatkuu edelleen normaalisti.
 • Hallituksen puheenjohtaja Kristian Taipale piti välikatsauksen hallituksen toimintasuunnitelman toteutumisesta. Hallitus on panostanut näkyvyytensä parantamista sosiaalisessa mediassa ja LKS:n jäsenten keskuudessa, etenkin 1. vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Myös poikkitieteellisyyteen ollaan pyritty satsaamaan enemmän tänä vuonna. Todettiin että hallitustoiminta on ollut oikein mallikasta tänä vuonna.
 • Ehdotettiin Ultraääni- ja päivystysradiologian kurssia SML:n vuoden opetusteoksi.
 • Sääntötyöryhmän jäsen Piia Hangasluoma kertoi sääntötyöryhmän kuulumisia. Noin puolet säännöistä on käyty nyt läpi ja loput pitäisi saada käytyä läpi vuoden loppuun mennessä. Uudistetut säännöt tulevat ensi vuoden alussa valtuuskunnan hyväksyttäväksi.
 • Hyväksyttiin vaalilautakunnan kokoonpanoksi: Liisa Heinonen (L1), Antti Mauno (L2), Pietari Vuola (L3), Tommi Järvinen (L4), Heini Häkkinen (L5), Roope Korpiola (L6), vaalilautakunnan pj Piia Hangasluoma ja vaalilautakunnan sihteeri Satu Uotinen.

Kokous 05/2014
Aika: 17.9.2014 klo 17.00

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Valtuuskunnan puheenjohtaja Piia Hangasluoma kertoi hallituksen kuulumisia alkaneelta lukukaudelta. Esille tulivat mm. Euphorian viimeaikaiset viemäriongelmat, Terkon uudistus, joka toteutuu kesällä 2015 sekä miten opintopsykologin huono saatavuus on puhuttanut.
 •  AAV Hanna Knihtilä esittäytyi ja kertoi Suomen Medisiinariliiton kuulumisia. SML:ssä on uudistettu toimintaa tänä vuonna järjestämällä toimintaa sektoreihin ja selkeyttämällä tehtävänjakoa. Lisäksi SML on antanut lausuntoja uuteen päivystysasetukseen ja muistutettiin että syksyllä avautuu haku SML:n hallituksen toiseen opiskelijapaikkaan.
 • Hyväksyttiin FC Femurin projektirahahakemus
 • Valittiin SiSu II-työryhmän uudeksi jäseneksi OAV Natalia Bogdan
 • KKOy:n nykyinen toimitusjohtaja Taavi Kaartinen tuli kertomaan meille KKOy:n kuulumisia. Viime aikoina on ollut laskevampi trendi taloudessa, tosin kustannustoiminnan puolella kaikki tällä hetkelle valikoimassa olevat teokset ovat voitollisia ja valmennuskurssitoiminta on edelleen voitollista. Kandirekryn, joka on KKOy:n vuonna 2013 perustama työnvälityspalvelu opiskelijoille ja nuorille lääkäreille, toivotaan olevan tulevaisuudessa myös tärkeä osa KKOy:n toimintaa.
 • Keskusteltiin Euphorian vuokraustoiminnan tulevaisuudesta. Talonyhtiön hallitus on kuulemma ollut viime aikoina närkästynyt opiskelija-ainejärjestöjen toimintaan, josta on heidän mukaansa seurannut järjestyshäiriöitä ja sotkua rappukäytävään. Keskusteltiin onko tarpeen lopettaa tilapäisesti Euphorian vuokraustoiminta ja todettiin sen olevan vielä tällä hetkellä tarpeetonta. Ehdotettiin ja päätettiin, että vuosikurssien omissa tapahtumissa olisi apuisännän lisäksi yksi kurssin oma jäsen selvin päin, joka voisi auttaa apuisäntää pitää tilannetta hallussa.
 • Perustettiin kunniamerkkityöryhmä, jonka koollekutsujaksi ilmoittautui Nora Varkila (L5)

Kokous 04/2014
Aika: 15.5.2014 klo 17.00

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Hallituksen puheenjohtaja Kristian Taipale kertoi mitä hallitus on tehnyt ja suunnitellut kevätlukukauden aikana. Esille tulivat mm. syksyn kaksi uutta tapahtumaa: Meikkuseikkailu, jossa uusille opiskelijoille esitellään LKS:ää ja Meilahden kampusaluetta, sekä edunvalvontailta, jossa HELP, SML ja Fimsic esittäytyvät opiskelijoille. Lisäksi esiteltiin kurssien vastuutehtävien uudistaminen syksyllä.
 • KAV Tommi Järvinen ja LKS:n isäntä Joel Telkkä kertoivat kuulumiset Sörnäisten rantatie 33:n yhtiökokouksesta. Kokouksessa tunnelma oli ilmeisesti ollut kireä opiskelijoita kohtaan ja yleistetty talonyhtiön kaikki ongelmat opiskelijoiden syyksi (LKS, YFK, Pykälä). KAV ja isäntä pyysivät muut taloyhtiön osakkaat tutustumiskäynnille Euphorialle, jossa esiteltäisiin LKS:n toimintaa.
 • KAV Tommi Järvinen esittäytyi valtuuskunnalle ja kertoi hänen työnkuvastaan. Lisäksi käsiteltiin apuisäntien työnkuvan laajentamista muuhunkin kuin Euphorian tapahtumien valvontaan, kerrattiin Euphorian avainten lainaamissäännöt ja pohdittiin mahdollisuutta hankkia opiskelijoille lisäkaappeja Mocomaan.
 • Valittiin Aleksi Almenoksa (L4) LKS:n uudeksi laulunjohtajaksi
 • Myönnettiin Cursus Tacti Aureille kurssimatka-avustusta
 • Varainhallinnon työryhmän puheenjohtaja Taneli Salo esitteli TAV Max Hurmeen ja Iiro Kauman kanssa Seuran taloustilannetta. Lisäksi varainhallinnon työryhmä ehdotti, että toiminnassa olevasta sijoitustyöryhmästä muodostettaisiin talousasiainvaliokunta, mikä helpottaisi LKS:n budjetin tekemistä. Hallituksen talousasiainvaliokunnan puheenjohtaja jäisi toimivuotensa päättymisen jälkeen vielä vuodeksi talousasianvaliokuntaan.
 • Hyväksyttiin LKS:n osakesalkkuun tehtävät muutokset varainhallinnon työryhmän esityksen mukaisesti
 • Perustettiin yrityssuhdevaliokunta, jonka puheenjohtaja, Iiro Kauma, esitteli ehdotuksensa yrityssuhdevaliokunnan toiminnasta ja ohjesäännöistä. Valtuuskunnasta ehdotettiin muutamia korjauksia ohjesääntöön, joka sitten hyväksyttiin korjauksineen.

Kokous 03/2014
Aika: 3.4.2014 klo 17.00

Paikka: Euphoria, Sörnäinen

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Hyväksyttiin korjatut versiot toimintakertomuksesta ja toimintakalenterista vuodelta 2013 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2014
 • HYY-vastaava ja HELP:in puheenjohtaja kertoi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja HELP:in kuulumiset. Toivotaan että mahdollisimman moni lähtisi ensi syksyn edustajistovaaleihin, koska on tärkeätä että on oman alan ihmisiä huolehtimassa eduista yliopistotasollakin. Lisäksi tavoitteena saada opiskelijatarrojen jakopiste takaisin Meilahteen ensi syksynä.
 • Varainhallinnon työryhmän puheenjohtaja Taneli Salo esitteli koosteen Seuran nykyisestä varallisuudesta ja Nordean edustaja Antti Lähteenmäki puolestaan esitteli Seuran salkun nykytilaa ja sen tulevaisuuden näkymät.
 • Hyväksyttiin vuoden 2013 tilinpäätös ja samalla myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2013 tilivelvollisille
 • Myönnettiin Cursus Omnia Probansille kurssimatka-avustusta
 • Valittiin LOATS:in valtuuskuntaan Henri Vartiainen (L3), Juuso Rusanen (L1) sekä istuva KAV, joka tällä hetkellä Tommi Järvinen (L3)
 • Päätettiin jättää Helsingin seudun Duodecim-seuran opiskelijaedustajan haku ensi syksyyn

Kokous 02/2014
Aika: 27.2.2014 klo 17.00

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • OAV Natalia Bogdan esitteli tiedekunnan rakennemuutoksia
 • Valittiin Peruskoulutuksen suunnittelutoimikunnan opiskelijavarajäseneksi Iivo Hetemäki (L5)
 • Valittiin Opiskelijavalintatoimikunnan  varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Rane Kurimo (L4) ja opiskelijavarajäseneksi Kristiina Silventoinen (L1)
 • Valittiin Opetustaitotoimikunnan opiskelijajäseneksi Sara Mäkelä (L3)
 • Valittiin Vuoden Kerho 2014, jonka julkistus on LKS:n vuosijuhlissa
 • Hyväksyttiin toimintakertomus ja toimintakalenteri vuodelta 2013
 • Cursus iMedicorumin isäntä Antti Mauno (L1) esitteli muutokset haalarihankinnoissa ja päätettiin että nykyinen alfakurssi voi kerätä seuraavan vuoden alfakurssille haalarisponsorit jo valmiiksi
 • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2014
 • Aleksi Almenoksa (L4) esitteli Varainhallinnon työryhmän ehdotuksen muutoksista LKS:n sijoituksissa ja hyväksyttiin muutokset ehdotuksen mukaisesti
 • Hyväksyttiin LKS:n uudeksi kerhoksi kokkikerho Digestivé, jonka puheenjohtajana toimii Sara Mäkelä (L3)
 • Myönnettiin Uvulan Aurealle hakemansa projektiraha
 • Päätettiin LKS:n laulunjohtajan valintamenettelyistä siten, että laulunjohtajat järjestävät  huhtikuun aikana avoimen haun ja valtuuskunta valitsee myöhemmin keväällä uuden juniori laulunjohtajan heidän ehdotustensa pohjalta
 • Hyväksyttiin Iiro Kauman (L5) ehdotuksen mukaisesti Iiro Kauma (L5), Kristian Taipale (L4), Piia Hangasluoma (L4), Mikko Hänninen (L2), Aleksi Pajunen (L3), Lauri Kauppila (L4), Veli-Matti Isoviita (L6) ja Kari Heinonen (L6) muodostamaan LKS:n sääntötyöryhmää

Kokous 01/2014
Aika: 23.1.2014 klo 17.00

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • Valtuuskunnan uusiksi jäseniksi nousivat Sari Tulokas (L2), Enni Kaltiainen (L3), Anna Järvinen (L3) ja varajäseniksi Markus Nieminen (L1), Eeva-Liisa Paavola (L2), Iida-Kaisa Manninen (L3) hallitukseen siirtyneiden jäsenten tilalle.
 • Hyväksyttiin LKS:n isäntä Joel Telkän (L2) valitsema apuisännistö:
 • Uudet apuisännät: Veera Luoma (L1), Henri Lassila (L2), Tommi Järvinen (L3),Nico Vehmas (L3), Arttu Holkeri (L3), Sara Mäkelä (L3)
  Tehtävissään jatkavat apuisännät: Sari Tulokas (L2), Juuso Perttilä (L2), Juho Aaltio (L2), Timo Nuutinen (L3), Toni Seppälä (L3), Lauri Husa (L4), Arbër Mehmeti (L4), Viljami Aittomäki (L4), Rane Kurimo (L4), Leo Heinonen (L4), Juhani Pennanen (L4), Lauri Kauppila (L4), Ollipekka Kailari (L4)
 • Valittiin LKS:n vuosijuhlapuhuja
 • Valittiin LKS:n kunniamerkkien saajat
 • Varainhallinnon työryhmä esitteli viimeaikaiset kuulumiset Taneli Salon (L4) johdolla
 • Käsiteltiin LKS:n palautekyselyn yhteenvedon Sara Mäkelän (L3) johdolla
  Päätettiin pidentää terveyspoliittisen valiokunnan tarkkailijajäsen kausi kaksivuotiseksi ja että nykyinen jäsen, Anastasia Leikas (L4), jatkaa toiselle vuodelle