Lääketieteenkandidaattiseura ry:n säännöt

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät 1.12.2015
Valtuuskunnan hyväksymät 12.12.2017

I Yleisiä määräyksiä

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lääketieteenkandidaattiseura ry, jäljempänä Seura, ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Seuran tarkoituksena on toimia jäsentensä edustajana ja heidän etujensa ajajana opinnollisissa, ammatillisissa ja sosiaalisissa asioissa, kehittää jäsenissään ammatillista vastuuntuntoa sekä edistää lääketieteen opiskelijoiden valveutuneisuutta lääketieteellisissä, terveydenhuoltopoliittisissa ja muissa yhteiskunnallisissa asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura tekee aloitteita ja kannanottoja opinnollisissa, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa asioissa, harjoittaa käytännöllistä jäsenpalvelutoimintaa, järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, juhlia yms. tilaisuuksia, edistää jäsenistön piirissä tapahtuvaa kerho- ja kulttuuritoimintaa, harjoittaa julkaisutoimintaa ja pitää yhteyttä muihin opiskelijajärjestöihin ja ammattialan yhdistyksiin.

3§ Jäseneksi liittyminen ja jäsenkelpoisuus

Seuran varsinaiseksi jäseneksi on oikeutettu hakemaan jäsenehdot täyttävä henkilö. Seuran varsinaiselta jäseneltä edellytetään perustutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa lääketieteen lisensiaatin opinto-ohjelmassa.

Seuran ulkojäseneksi on oikeutettu hakemaan ulkojäsenyyden jäsenehdot täyttävä henkilö. Seuran ulkojäsenen on opiskeltava Helsingin yliopistossa lääketieteellisessä tiedekunnassa. Oikeus koskee myös  vaihto- ja jatko-opiskelijoita.

Seuran kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä Seuran entisiä jäseniä ja erikseen perustelluista syistä myös muita Seuran ulkopuolisia henkilöitä.

Jäseneksi ottamisen vahvistaa Seuran hallitus sille osoitetun anomuksen perusteella.

4§ Jäsenyyden päättyminen

Hallitus erottaa jäsenen sen kalenterivuoden lopussa, jona asianomainen suorittaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon tai hänen jäsenkelpoisuutensa muusta syystä päättyy.

Jos jäsen haluaa erota Seuran jäsenyydestä, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä Seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen toistuvista huomautuksista huolimatta kuudenkymmenen (60) päivän ajan, voi hallitus katsoa hänet eronneeksi Seurasta.

Hallitus voi erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka on käyttäytynyt Seuran etujen tai toimintaperiaatteiden vastaisesti tai laiminlyö jäsenvelvoitteensa. Erottamispäätöksen on oltava yksimielinen. Erottamispäätöksestä on oikeus valittaa valtuuskunnalle, ja valitus on tehtävä yhden (1) kuukauden kuluessa kirjallisesti. Valitusajan umpeuduttua ero astuu voimaan välittömästi, ellei päätöksestä ole valitettu.

5§ Kunniajäsenet

Seura voi kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka erittäin arvokkaalla tavalla ovat tukeneet Seuran pyrkimyksiä tai joille Seura muuten tahtoo osoittaa kunnioitustaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on valtuuskunnan tehtävä yksimielisesti kokouksessaan.

6§ Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jokainen Seuran jäsen on velvollinen toimimaan Seuran tarkoitusperien mukaisesti sekä käyttäytymään ja esiintymään Seuran arvoa vastaavalla tavalla.

Seuran varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia ja voivat toimia Seuran luottamustehtävissä.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on oikeus seurata valtuuskunnan kokouksia sekä puheenjohtajan luvalla myös käyttää puhevaltaa. Katsoessaan tarpeelliseksi puheenjohtaja voi läsnäolon suhteen tehdä rajoituksia. Valtuuskunnan puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää näissä puhevaltaa.

Seuran varsinaisilla jäsenillä on oikeus tutustua valtuuskunnan ja hallituksen pöytäkirjoihin, ellei hallitus tee rajoituksia pöytäkirjojensa suhteen. Hallituksen pöytäkirjat ovat kuitenkin aina valtuuskunnalle julkisia.

Seuran ulkojäsenet eivät ole vaalikelpoisia eivätkä voi toimia Seuran valtuuskunnassa tai hallituksessa tai pääsihteerinä.

Kannatusjäsenet eivät voi toimia Seuran luottamustehtävissä.

Ulko- ja kannatusjäsenten eduista valtuuskunta päättää erikseen.

7§ Jäsenmaksu

Jokainen jäsen on velvollinen suorittamaan Seuralle jäsenmaksun, jonka suuruuden valtuuskunnan kokous vuosittain erikseen määrää. Jäsenmaksusta ovat kuitenkin vapautetut kunniajäsenet sekä asevelvollisuutta tai vastaavaa suorittavat jäsenet. Lisäksi hallitus voi harkintansa mukaan myöntää yksittäiselle jäsenelle vapautuksen jäsenmaksun suorittamisesta tietoonsa tulleiden poikkeuksellisten syiden, kuten sairauden, opiskelijavaihdon, äitiysloman tms. perusteella.

8§ Toiminta- ja tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

9§ Hallinto ja toimivaltasuhteet

Seuran jäsenistö käyttää päätösvaltaansa valitessaan vaaleilla Seuran valtuuskunnan.

Valtuuskunta Seuran korkeimpana päättävän elimenä käyttää yhdistyslain mukaisesti yhdistyksen jäsenille kuuluvaa päätösvaltaa ottaen huomioon sääntöjen asettamat rajoitukset.

Valtuuskunnan vaalin toimittamista varten valtuuskunta asettaa vaalilautakunnan. Valtuuskunnan vaalin toimittamisesta säädetään tarkemmin näiden sääntöjen 12§:ssä ja erillisessä ohjesäännössä.

Valtuuskunta valitsee toimeenpanevana elimenä toimivan hallituksen.

Valtuuskunta ja hallitus voivat lisäksi asettaa pysyviä tai väliaikaisia valiokuntia tai työryhmiä.

Seuran henkilövalinnat täytetään avoimella hakumenettelyllä, ellei muu menettely ole erityisesti perusteltu.

II Valtuuskunta

10§ Valtuuskunta

Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kaksikymmentä (20) muuta jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä. Valtuuskunnan toimikausi kestää yhden vuoden ja alkaa joulukuun 1. päivänä.

Hallitukseen valittu valtuuskunnan jäsen on toimikautensa ajan estynyt toimimasta valtuuskunnassa. Hallituksen toimintaan keskeisesti osallistuvien virkailijoiden estyneisyydestä toimia valtuuskunnassa säädetään erikseen virkailijaohjesäännössä. Mikäli valtuuskunnan jäsenen tilalle on toimikauden aikana kutsuttava varajäsen, tapahtuu se vaaliohjesäännön mukaisesti.

11§ Valtuuskunnan vaali

Valtuuskunta valitaan välittömillä, salaisilla ja suhteellisilla, yhdistyslain 29 §:n 3 mom:n 2 kohtaan perustuvilla vaalilla, jossa Seuran jokaisella ennen vaalia edeltäneen lokakuun 15. päivää hyväksytyllä henkilöjäsenellä on yksi ääni.

Valtuuskunnan vaali pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Sen toimittamisesta ja järjestelyistä vastaa vaalilautakunta.

Valtuuskunnan vaalissa voi äänestää valtuuskunnan niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Valtuuskunnan vaalissa ehdolle voi asettua jokainen Seuran varsinainen jäsen.

Ylimääräiset valtuuskunnan vaalit pidetään silloin kun hallitus tai valtuuskunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa Seuran äänioikeutetuista jäsenistä anoo sitä ilmoittamansa asian vuoksi kirjallisesti Seuran hallitukselta. Tässä tapauksessa vaalit tulee pitää yhden (1) kuukauden kuluessa.

Valtuuskunnan vaaleista ilmoitetaan vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen ehdokasasettelun alkamista Seuran jäsenet tavoittavilla sähköpostilistoilla sekä ilmoitustauluilla. Ilmoituksesta on käytävä ilmi toimitettavan vaalin aikataulu.

Tarkemmin vaalilautakunnan kokoonpanosta ja vaalien toimittamisesta määritellään ohjesäännössä.

12§ Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on:

 • valita keskuudestaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
 • valita hallituksen muodostaja;
 • valita hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja erottaa heidät;
 • valita pääsihteeri, Seuran taloudenhoitaja ja muut Seuran virkailijat;
 • valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
 • päättää Seuran jäsenmaksuista, talousarvioista sekä lisätalousarvioista;
 • käsitellä hallituksen antamat toimintakertomus ja -suunnitelma sekä päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;
 • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 • hyväksyä Seuran säännöt, valtuuskunnan työjärjestys, hallituksen työjärjestys, omistajastrategia sekä ohjesäännöt;
 • valita Seuran edustajat Seuran ulkopuolisiin toimielimiin.

Lisäksi valtuuskunta päättää muistakin asioista, jotka muualla näissä säännöissä, taloussäännössä tai muissa ohjesäännöissä on määrätty valtuuskunnan ratkaistaviksi tai jotka hallitus katsoo tarpeelliseksi saattaa valtuuskunnan ratkaistaviksi.

13§ Valtuuskunnan kokoontuminen

Valtuuskunta kokoontuu valtuuskunnan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan tai hallituksen kutsusta vähintään neljä kertaa vuodessa. Valtuuskunnan syyskokous pidetään joulukuun ensimmäisen ja neljännentoista päivän välillä ja kevätkokous maalis-huhtikuussa. Uuden valtuuskunnan ensimmäisenä kokouksena toimivan syyskokouksen kutsuu koolle edellisen valtuuskunnan puheenjohtaja ja hän johtaa puhetta kunnes uusi puheenjohtaja on valittu. Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, kun valtuuskunta tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa valtuuskunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää. Tällöin kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa.

Varsinaisessa syyskokouksessa

 • Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
 • Seuran hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja;
 • Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
 • Päätetään Seuran jäsenmaksuista ja talousarviosta;

Varsinaisessa kevätkokouksessa

 • Käsitellään hallituksen antamat toimintakertomus ja -suunnitelma sekä päätetään niiden aiheuttamista toimenpiteistä
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen ja kokouksen esityslista on lähetettävä kirjallisena tai sähköisessä muodossa kullekin valtuuskunnan jäsenelle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Valtuuskunnan jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen toimitaan valtuuskunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun se on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kymmenen (10) valtuuskunnan muista jäsenistä on paikalla.

Valtuuskunnan kokouksissa noudatetaan valtuuskunnan työjärjestystä ja yleistä kokouskäytäntöä. Valtuuskunnan kokoukseen voidaan osallistua valtuuskunnan niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

14§ Toivomusponsi ja kysely

Valtuuskunta voi hyväksyä hallitukselle osoitettuja toivomusponsia. Hallitus on velvoitettu vastaamaan näihin valtuuskunnan seuraavassa kokouksessa, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua toivomusponnen jättämisestä.

Kaksi valtuuskunnan jäsentä voi tehdä hallitukselle kyselyn määräasiasta. Kysely on toimitettava kirjallisesti laadittuna valtuuskunnan puheenjohtajalle, jonka on annettava se viipymättä tiedoksi hallitukselle. Hallituksen tulee antaa vastaus seuraavassa valtuuskunnan kokouksessa, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua kyselyn jättämisestä.

15§ Valtuuskunnan pöytäkirja

Valtuuskunnan kokouksessa sihteerin tehtävästä vastaa pääsihteeri. Valtuuskunnan kokouksesta laaditaan puheenjohtajan johdolla pöytäkirja, johon merkitään ainakin läsnäolleet jäsenet, käsitellyt asiat sekä niissä tehdyt ehdotukset, toimitetut äänestykset ja valtuuskunnan päätökset.

Puheenjohtaja kutsuu kokouksen alussa kaksi valtuuskunnan jäsentä tarkastamaan kanssaan pöytäkirjan. Valtuuskunnan kokouksesta tehdyn pöytäkirjan vahvistavat nimikirjoituksillaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

Valtuuskunnan jäsen voi jättää eriävän mielipiteensä kirjalliset perusteet pöytäkirjaan viimeistään kolmantena valtuuskunnan kokousta seuraavana arkipäivänä. Kokouksessa läsnäolevan valtuuskunnan jäsenen on ilmoitettava eriävän mielipiteen jättämisestä kokouksessa asiaa käsiteltäessä.

Valtuuskunnan kokouksen pöytäkirjan on oltava Seuran jäsenten luettavissa Seuran toimistossa kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa kokouksesta.

III Hallitus

16§ Hallitus

Seuran hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen vaalikelpoista Seuran varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan. Hallitus voi määrittää jäsenilleen vastuualueet. Hallituksella voi sen työjärjestyksen nojalla olla valiokuntia tai muita ryhmiä asioiden valmistelua ja muita tehtäviä varten. Hallituksen toimintatavoista voidaan tarkemmin määrittää hallituksen työjärjestyksessä.

Valtuuskunnan valitsema hallituksen muodostaja tekee valtuuskunnalle esityksen hallituksen jäseniksi, johon valtuuskunta ei ole sidottu. Valtuuskunta nimittää hallituksen sihteerin hallituksen puheenjohtajan esityksestä.

17§ Hallituksen täydentäminen

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuutensa, erotetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, voi hallituksen puheenjohtaja esittää valtuuskunnalle ehdokkaan uudeksi hallituksen jäseneksi, johon valtuuskunta ei ole sidottu. Mikäli valtuuskunta hyväksyy esityksen, on esitetty henkilö valittu hallituksen jäseneksi.

Milloin hallituksen puheenjohtaja kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuuden tai eroaa tehtävästään, toimii hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen puheenjohtajana, kunnes valtuuskunta on viipymättä valinnut uuden hallituksen puheenjohtajan ja tarvittaessa täydentänyt hallituksen Seuran sääntöjen §16 edellyttämään pienimpään jäsenmäärää.

18§ Hallituksen tehtävät

Hallitus toimii Seurassa toimeenpanevana elimenä. Hallitus lisäksi käyttää Seuran puhevaltaa, kantaa ja vastaa Seuran puolesta tuomioistuimissa ja muissa viranomaiselimissä sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Hallitus valitsee edustajat Seuran omistamien yritysten yhtiökokouksiin, joissa hallituksen toimintaa ohjaa valtuuskunnan hyväksymä toimintasuunnitelma ja omistajastrategia.

Hallituksen on vuosittain annettava valtuuskunnalle kertomukset Seuran toiminnasta ja taloudesta sekä tilinpäätös. Nämä asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen 13§:n 3 momentissa tarkoitettua valtuuskunnan kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen mainittua valtuuskunnan kokousta.

19§ Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana vähintään kerran kuukaudessa sekä puheenjohtajan niin tarpeelliseksi katsoessa tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä näin vaatii. Tällöin kokous tulee pitää seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kutsu hallituksen kokoukseen ja kokouksen esityslista on lähetettävä kirjallisena tai sähköisessä muodossa kullekin hallituksen jäsenelle vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun se on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa ja noudatetaan hallituksen työjärjestystä ja yleistä kokouskäytäntöä.

20§ Luottamuskysymys

Valtuuskunnalla on valta erottaa hallitus tai sen jäsen tehtävästään kesken toimikauden toteamalla, ettei hallitus tai sen jäsen nauti valtuuskunnan luottamusta.

Luottamuskysymys pannaan vireille joko viipymättä asian käsittelemistä sitä varten koolle kutsuttavassa valtuuskunnan kokouksessa tai siten, että vähintään neljä (4) valtuuskunnan jäsentä pyytää vähintään yhdeksän (9) päivää ennen valtuuskunnan muuta kokousta puheenjohtajalta asian ottamista kokouksen esityslistalle.

Luottamuskysymystä vireille pantaessa on samalla luottamuskysymyksen syyt perusteltuina kirjallisesti jätettävä valtuuskunnan puheenjohtajalle, jonka on viipymättä toimitettava ne edelleen hallitukselle.

Jos valtuuskunta toteaa, ettei hallitus tai sen jäsen nauti valtuuskunnan luottamusta, ryhdytään samassa kokouksessa valitsemaan uutta hallitusta tai sen jäsentä.

IV Virkailijat ja muut luottamustoimet

21§ Virkailijat

Valtuuskunta voi valita hallitukseen virkailijoita, jotka osallistuvat hallituksen toimintaan, mutta eivät ole äänioikeutettuja. Virkailijoita ovat ainakin valtuuskunnan puheenjohtaja sekä pääsihteeri.

Virkailijoiden tulee olla Seuran jäseniä. Virkailijoiden toiminnasta säädetään erillisessä virkailijaohjesäännössä.

22§ Luottamushenkilön ja virkailijan erottaminen

Seuran toimielimen valitsema luottamushenkilö tai virkailija voidaan erottaa toimestaan, jos hän on menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Seuraa. Erottamisen suorittaa valinnan tehnyt Seuran toimielin tai Seuran hallitus. Hallituksen päätöksestä voi valittaa valtuuskunnalle yhden (1) kuukauden aikana.

V Muita sääntöjä

23§ Ohjesäännöt

Seuran toiminnan muodoista ja menettelytavoista määrätään erillisissä ohjesäännöissä. Näitä ovat ainakin seuraavat.

 • vaaliohjesääntö
 • taloussääntö
 • virkailijaohjesääntö
 • merkkiohjesääntö
 • omistajastrategia

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset vahvistaa valtuuskunta.

24§ Seuran juhlat ja huomionosoitukset

Seura viettää vuosijuhlaansa maaliskuussa. Muiden Seuran juhlien järjestämisestä päättää hallitus.

Kunniajäsenyyden lisäksi valtuuskunta valitsee vuosittain jäsenistön ja hallituksen esityksistä Ansiomerkin, Kandin ansiomerkin ja Aktiivisuusmerkin saajia. Kunniajäsenyyttä lukuun ottamatta näistä säädetään merkkiohjesäännössä.

Hallitus päättää myös toimenpiteistä, joilla on kunnioituksen, ilon, surun tai muun sen kaltaisen ilmauksen luonne, paitsi mitä 5§:ssä säädetään.

25§ Vaalit ja äänestäminen

Valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtajan vaalissa valittavan tulee saada yli puolet annetuista äänistä. Valtuuskunnan kokouksessa ja Seuran monijäsenisissä toimielimissä ratkaisee äänten mennessä tasan vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa ja muutoin puheenjohtajan ääni. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä.

26§ Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri yhdessä tai jompikumpi yhdessä valtuuskunnan puheenjohtajan kanssa.

Oikeus Seuran nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

27§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää valtuuskunta. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä valtuuskunnan kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja että asia on kokouskutsussa mainittu.

28§ Seuran nimen muutos ja Seuran purkaminen

Päätöksen seuran nimen muutoksesta tai Seuran purkamisesta tekee kaksi peräkkäistä eri vaaleilla valittua valtuuskuntaa. Kokousten välissä tulee olla myös vähintään yhden (1) kuukauden väli. Näissä kokouksissa ehdotuksen on saatava kolmen neljäsosan kannatus ja asia on mainittava kokouskutsussa.

Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan Lääketieteen Opiskelijoiden Asuntola- ja Tukisäätiölle käytettäväksi lääketieteen opiskelijoiden hyväksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee varat käyttää Helsingin yliopistossa opiskelevien lääketieteen opiskelijoiden hyväksi.