Asunnon hakemisen yleiset ohjeet ja asumisen säännöt

Nämä valintaperusteet koskevat Lääketieteen Opiskelijoiden Asuntola- ja Tukisäätiön (LOATS) omistamia asuntoloita Paraistentie 15, 17, Tilkankatu 39 A-B ja C ja Kiskontie 19, joista jäljempänä käytetään vastaavasti nimitystä Medioma I, II, III, IV ja V. LOATS:n hallituksella on painavista syistä oikeus tilapäisesti poiketa näistä valintaperusteista.

1 § Asuntolapaikkaa ovat oikeutettuja hakemaan Medioma I:n ja II:n yksiöistä kaikki Helsingin yliopistossa lääketiedettä, hammas- tai eläinlääketiedettä opiskelevat, jotka myös ovat LKS ry:n, Thorax rf:n, HLKS ry:n tai EKY ry:n jäseniä.

Medioma III:n ja V:n yksiöitä ovat oikeutettuja hakemaan Medioma I:ssä tai Medioma II:ssa yksiössä tai LOATS:n kaksiossa asuvat sekä pyörätuolia käyttävät liikuntaesteiset tai muusta erittäin pätevästä syystä asunnonjakotoimikunnan harkinnan mukaan Helsingin yliopistossa lääketiedettä, hammas- tai eläinlääketiedettä opiskelevat, jotka ovat jonkin edellä mainitun seuran jäseniä.

Perhekaksioita Mediomissa ovat oikeutettuja hakemaan kaikki yksinhuoltajat ja parit, joista ainakin toinen opiskelee lääketiedettä, hammas- tai eläinlääketiedettä Helsingin yliopistossa ja on edellä mainittujen yhdistysten jäsen.

Medioma IV:n asuntoja ovat oikeutettuja hakemaan myös lääketieteen, eläinlääketieteen ja hammaslääketieteen jatko-opiskelijat, jotka suorittavat jatko-opintojaan Helsingin yliopistossa.

2 § Medioma I:n ja II:n yksiöihin sekä LOATS:n kaksioihin ja isompiin asuntoihin voi hakea ympäri vuoden jatkuvassa haussa. Hakemukset ovat saapumispäivästä lukien voimassa vuoden.

Medioma I:n ja II:n yksiöihin järjestetään lisäksi erillinen haku kesällä tiedekuntiin valituille uusille opiskelijoille. Tämä haku järjestetään tiedekuntien opiskelijavalintojen tapahduttua. Kesähaun hakemukset ovat voimassa hakuajan alusta 30.9. saakka, jona aikana vapautuneet asunnot jaetaan ensisijaisesti kesähaussa hakeneille uusille opiskelijoille. Tämän jälkeen asunnotta jääneiden tulee hakea normaalissa jatkuvassa haussa uudella hakemuksella.

Medioma III:n ja V:n yksiöihin järjestetään kahdesti (2) vuodessa haku. Hakuajat ovat tällöin 1.-31.3. – 1.-31.10.

3 § Jatkuvan haun hakemukset käsittelee ja pisteyttää LOATS:n toimisto pisteytyssääntöjen mukaisesti. Hakemukset käsitellään ja sijoitetaan jonoon viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Uusi hakemus ei voi sijoittua jonossa ensimmäisenä olevan hakemuksen edelle. Jatkuvan haun jonotilannetta voi tiedustella LOATS:n toimistolta.

Medioma III:n ja V:n yksiöjonon muodostaa määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten perusteella asunnonjakotoimikunta, josta on säädetty erikseen.

Milloin käsiteltävänä on asia, johon valintaperusteita ei voi sellaisenaan soveltaa, tai milloin toimikunta havaitsee epäsuhtia hakemuksissa olevissa tiedoissa, on toimikunnalla oikeus käsitellä tapausta in casu, yleisten valintaperusteiden henkeä noudattaen.

Hakijalla on oikeus tutustua omaan hakemukseensa ja sen pisteytykseen hakemuksen voimassaoloajan, kuitenkin niin että päätöksistä on hakijalIa oikeus valittaa kahden viikon sisällä päätöksien julkistamisesta. Asunnonjakotoimikunnan tulee käsitellä valitukset kahden viikon kuluessa valitusoikeuden päättymisestä. Asunnonjakotoimikunnan valituksia koskevista päätöksistä voi ko. hakija valittaa LOATS:n hallitukselle kahden viikon sisällä valitusta koskevan päätöksen tiedoksisaattamisesta. LOATS:n hallituksen näitä valituksia koskevista päätöksistä ei voi valittaa.

4 § Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava, hakeeko hän

 1. a) Medioma I/II:n yksiöön vai
  b) Medioma III/V:n yksiöön, jolloin hakemuksessa on ilmoitettava kumpi kohde on ensisijainen vai
  c) Medioma I/II/III/IV/V kaksioon tai isompaan asuntoon, jolloin on ilmoitettava, mikä kohde on ensisijainen.

Hakemuksessa vaadittavat liitteet on jäljempänä lueteltu kutakin asuntotyyppiä koskien erikseen. LOATS ja asunnonjakotoimikunta voi velvoittaa hakijan toimittamaan haluamiaan lisäselvityksiä kohtuullisen ajan kuluessa. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakijoille annetaan pisteitä, kuten myöhemmin säädetään. Heidät asetetaan jonoon pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Hakijat, joilla on sama pistemäärä asetetaan järjestykseen myöhemmin esitettävien periaatteiden mukaisesti. Hakijalla on halutessaan oikeus valitusajan kuluessa tutustua omaan pisteytykseensä.

Asuntoja jaetaan jonon järjestyksessä sitä mukaan, kun niitä vapautuu. Jos hakijalle tarjottava asunto ei sijaitse hakijan ensisijaisessa hakukohteessa, hänen ei välttämättä tarvitse ottaa asuntoa vastaan, jolloin sitä tarjotaan seuraavalle hakijalle jonossa. Tästä alkuperäisen hakijan jonosijoitus ei muutu. Ensisijaisessa hakukohteessa sijaitsevasta asunnosta kieltäytyminen pudottaa hakijan jonon viimeiseksi.

Pyörätuolia tarvitsevilla liikuntarajoitteisilla on etuoikeus heille tarkoitettuihin asuntoihin.

5 § Asumisaika on LL- ja ELL-opiskelijoilla opintojen aloittamisvuoden elokuun alusta laskien 6 vuotta, HLL-opiskelijoilla 5 vuotta ja 6 kuukautta. Kurssilta putoamisen vuoksi voidaan asumisoikeusaikaan lisätä LOATS:n toimistoon jätetyn tai sähköpostitse LOATS:lle toimitetun kirjallisen ilmoituksen perusteella välivuoden keston mukaisesti 6 kuukautta tai 12 kuukautta, koko opiskeluaikana yhteensä kuitenkin korkeintaan 12 kuukautta.Asumisajan päättyessä asukas voi kirjallisesti anoa lisäasumisaikaa asunnonjakotoimikunnalta aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ja viimeistään kolme (3) kuukautta ennen asumisoikeuden päättymistä. Selvitysten perusteella LOATS:n asunnonjakotoimikunta päättää asumisoikeuden mahdollisesta lopettamisesta tai jatkamisesta. Jatkoaikaa voidaan myöntää vakavien terveydellisten tai sosiaalisten syiden perusteella enintään kuusi (6) kuukautta kerrallaan ja päätöksestä ilmoitetaan viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen asumisoikeuden päättymistä.

 • Jatkoaikahakemukseen vaadittu sisältö, huolehdithan, että hakemuksesi sisältää seuraavat tiedot:
  • tutkinto?
  • tutkinnon aloitusvuosi?
  • mahdolliset pidetyt välivuodet ja niiden syyt
  • arvioitu valmistumisajankohta
  • puuttuvat opinnot
  • mahdolliset aiemmin myönnetyt jatkoajat asumisoikeuden kestoon

6 § LOATS:n vuokra-asunnon saa jälleenvuokrata vain samoilla ehdoilla ja samalla vuokralla, kuin mitä omassa vuokrasopimuksessasi lukee. Jos jätät asuntoon esimerkiksi omat kalusteesi jälleenvuokralaisen käyttöön, saat kuitenkin periä niiden käytöstä vuokraa häneltä.

Asunnon saa jälleenvuokrata korkeintaan vuodeksi ja ensisijaisesti muille Helsingin yliopiston ELL-, HLL- ja LL-opiskelijoille. 4 kuukautta pidemmissä jälleenvuokrauksissa edellytetään jälleenvuokraustarjouksen jättämistä EKY:n, HLKS:n ja LKS:n tiedottajille kyseisten seurojen jäsenille välitettäväksi ennen sopimuksen solmimista.

Oikeus vuotta pidempiin jälleenvuokraussuhteisiin anotaan kirjallisesti asunnonjakotoimikunnalta. Toimita hakemus LOATS:n toimistoon tai sähköpostitse osoitteeseen loats_to@outlook.com.

Varsinainen asukas on vastuussa vuokran maksusta myös jälleenvuokrauksen aikana ja on velvoitettu kirjallisesti ilmoittamaan alivuokralaisensa nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen LOATS:n toimistolle. Lisäksi jälleenvuokraussopimuksesta on toimitettava kopio LOATS:n toimistoon. Jälleenvuokraus kuluttaa asumisoikeusaikaa.

7 § Asumisoikeusaika Medioma IV:n asunnoissa on jatko-opiskelijoiden kohdalla viisi (5) vuotta.

Asuntohakujen pisteytyssäännöt

8 § PISTELASKENTA

1) Haettaessa YKSIÖITÄ MEDIOMA I/II:sta valintaperusteet ovat:

 • a) hakijan asunnontarve, pisteytettynä 0 – 8 p
 • b) tasapisteissä olevat hakijat

PISTELASKENTA

a) Asunnontarve

 • 8p Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) asuva, jonka vuokrasopimus on irtisanottu muualta kuin vanhempiensa luota, ja ulkopaikkakuntalainen.
 • 6p Pääkaupunkiseudulla väliaikaisessa asunnossa (esim. sukulaistensa luona) asuva tai vanhempiensa luota häädön saanut tai vanhempien omistamasta asunnosta irtisanottu. Väliaikaiseksi asumiseksi katsotaan myös tilanne, jossa määräaikainen vuokrasopimus päättyy kuuden kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Tällöin vuokranantajalta on saatava ilmoitus, ettei hän kyseisen päivämäärän jälkeen enää jatka vuokrasopimusta. Jos hakija asuu vanhempiensa luona ja vanhemmat ovat suunnittelemassa muuttoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai selvästi pienempään asuntoon, saa hakija asunnontarpeestaan lisäpisteitä (väliaikainen asuminen). Tällöin hänen on viimeistään asuntoa vastaanottaessaan toimitettava vanhempien muuttoa koskevat asiakirjat LOATS:lle.
 • 4p pääkaupunkiseudulla muualla kuin opiskelija-asunnossa vuokralla asuva, opiskelijasoluasunnossa asuva ja määräaikaisella vuokrasopimuksella asuva.
 • 2p pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuva
 • 0p pääkaupunkiseudulla opiskelija-asuntolassa asuva
 • Tilapäisesti ulkopaikkakunnalla esim. vaihto-opiskelun tai viran vuoksi asuva saa asunnontarvepisteet pääkaupunkiseudun asumistilanteensa mukaan.

b) Pisteiltään samanveroisessa asemassa olevat

Mikäli hakijat ovat pisteiltään samanveroisessa asemassa, asetetaan hakijat jonoon seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 1. Kurssiasema siten, että ylempikurssilainen katsotaan etusijalle
 2. Lääketieteen opiskelijat ovat etusijalla muihin opiskelijoihin nähden.
 3. Muut
  • opiskelumatkan pituus ja liikenneyhteydet
  • nykyiset asuinolosuhteet, esim. vuokran suuruus
  • mikäli muuten samanarvoisessa asemassa olevien hakijoiden tulot ja varallisuus poikkeavat huomattavasti toisistaan, otetaan tämä huomioon hakemuksia käsiteltäessä.

2) Haettaessa YKSIÖITÄ MEDIOMA III:sta ja V:sta valintaperusteet ovat:

 • a) hakijan asumisaika Mediomilla (I-V)
 • b) hakijan aktiivisuus ainejärjestöissä (LKS, Thorax) pisteet yhteen laskien 0 – 2 p
 • c) tasapisteissä olevat hakijat

PISTELASKENTA

a) Asumisaika Mediomilla (I-V)

Jokaisesta kolmesta kuukaudesta, jonka hakija on asunut Mediomissa I-V (ei tarvitse olla yhtäjaksoinen ajanjakso) saa puolikkaan pisteen seuraavaa periaatetta noudattaen:

 • 0,5p Hakuajan päättyessä on asumisaika vähintään 3 kuukautta
 • 1,0p Hakuajan päättyessä on asumisaika vähintään 6 kuukautta
 • 1,5p Hakuajan päättyessä on asumisaika vähintään 9 kuukautta
 • 2,0p Hakuajan päättyessä on asumisaika vähintään 12 kuukautta
 • 2,5p Hakuajan päättyessä on asumisaika vähintään 15 kuukautta jne.

Milloin kyseessä on hakija, joka ei asu Mediomassa (pyörätuolia tarvitseva liikuntaesteinen tai muusta erittäin pätevästä syystä Medioma III:n asuntoa tarvitseva) annetaan hänelle asunnontarpeesta pisteet Medioma I/II yksiöiden pisteytyksen mukaisesti.

b) Aktiivisuuspisteet

Alla olevista ja näihin verrattavista viroista voi saada eri virat yhteen summattuna korkeintaan 2 pistettä. 0,5 pisteen viroissa tulee toimia tai olla toiminut samana kalenterivuonna, 1 pisteen viroissa riittää myös aiempi toiminta kyseisessä virassa.

 • 1 p kurssien isännät, ainejärjestöjen (LKS, HLKS, EKY, Thorax) hallitukset ja hallituksen virkailijat sekä näissä viroissa aiemmin toimineet
 • 0,5 p kurssien emännät, kerhojen puheenjohtajat, valtuuskuntien jäsenet, SML:n hallituksen jäsenet, yliopistohallinnon opiskelijaedustaja, opiskelijatuutorit, HYY:n edustajistossa tai hallituksessa toimivat opiskelijat, speksipomot, ainejärjestöjen emännistöt, ainejärjestöjen lehtien päätoimittajat, FiMSIC:n kansalliset virkailijat, LOATS:n valtuuskunta, LOATS:n hallitus, barmästaret, värdinneriet, Thorax spexchefar ja näihin verrattavat tehtävät asunnonjakotoimikunnan harkinnan mukaan

c) Mikäli hakijat ovat pisteiltään samanveroisessa asemassa, pidättää asunnonjakotoimikunta oikeuden käsitellä hakemuksia in casu noudattaen mahdollisimman suurta oikeudenmukaisuutta. Tällöin noudatetaan seuraavia periaatteita:

 1. Kurssiasema siten, että ylempikurssilainen katsotaan etusijalle
 2. Lääketieteen opiskelijat ovat etusijalla muihin opiskelijoihin nähden.
 3. Kuinka pitkään hakija on asunut Mediomassa

Yksiöhakemuksen Medioma I/II/III/V liitteet:

 • Uusilta opiskelijoilta todistus opiskelijaksi hyväksymisestä (lääketieteellistä alaa opiskelevilta hakijoilta).
 • Viimeisin verotustodistus. Verotustodistus lähetetään vuosittain postitse verotuspäätöksen yhteydessä.
 • Hakijan asunnontarpeeseen liittyvät todistukset, kuten kirjallinen häätö tai todistus vuokrasopimuksen päättymisestä. Huomioithan, että itse irtisanomasi vuokrasopimus ei käy osoitukseksi asunnontarpeesta.
 • Lääkärintodistus liikuntarajoitteisuudesta tarvittaessa.

3) Haettaessa KAKSIOITA TAI SUUREMPAA ASUNTOA valintaperusteet ovat

 • a) hakijan asunnontarve 0 – 8 p
 • b) lasten lukumäärä 0 -12 p
 • c) yksinhuoltajan sosiaalinen tilanne 0 – 4 p
 • d) erillään asuva hakijapari 1 – 3 p
 • e) tasapisteissä olevat hakijat

Kaksioon tai isompaan asuntoon haetaan yhdellä hakulomakkeella. Hakijapari pisteytetään lääketieteen-, hammas- tai eläinlääketieteen opiskelijan pistemäärän perusteella. Jos molemmat opiskelevat kyseisissä paikoissa, otetaan huomioon paremmat pisteet.

PISTELASKENTA

a) Asunnontarve

 • 8p pääkaupunkiseudulla asuva, jonka vuokrasopimus on irtisanottu muualta kuin vanhempiensa omistamasta asunnosta ja ulkopaikkakuntalainen
 • 6p Pääkaupunkiseudulla väliaikaisessa asunnossa (esim. sukulaistensa luona) asuva tai vanhempiensa luota häädön saanut tai vanhempien omistamasta asunnosta Irtisanottu. Väliaikaiseksi asumiseksi katsotaan myös tilanne, jossa määräaikainen vuokrasopimus päättyy kuuden kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Tällöin vuokranantajalta on saatava ilmoitus, ettei hän kyseisen päivämäärän jälkeen enää jatka vuokrasopimusta. Jos hakija asuu vanhempiensa luona ja vanhemmat ovat suunnittelemassa muuttoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai selvästi pienempään asuntoon, saa hakija asunnontarpeestaan lisäpisteitä (väliaikainen asuminen). Tällöin hänen on viimeistään asuntoa vastaan ottaessaan toimitettava vanhempien muuttoa koskevat asiakirjat LOATS:lle.
 • 5,5p yli kolme vuotta Mediomassa asuneet
 • 5p Mediomassa yli vuoden vuokrasopimuksen alkamispäivästä lukien hakuajan loppuun mennessä asunut
 • 4p pääkaupunkiseudulla muualla kuin opiskelija-asunnossa vuokralla asuva, pääkaupunkiseudulla opiskelijasoluasunnossa asuva tai määräaikaisella vuokrasopimuksella asuva
 • 2p pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuva
 • 0p pääkaupunkiseudulla opiskelija-asuntolassa asuva

b) Lapset

Ensimmäisestä lapsesta 8 pistettä, toisesta 4 lisää, yhteensä maksimi 12 pistettä. Alkanut raskaus oikeuttaa lapsesta saataviin pisteisiin.

c) Yksinhuoltajan sosiaalinen tilanne

 • 2p häätö tai muu vuokrasopimuksen päättyminen
 • 2p vähävaraisuus

d) Erillään asuva hakijapari

 • 1p erillään asuva hakijapari
 • 2p erillään asuva hakijapari, joista toinen asuu Mediomassa yksiössä
 • 3p erillään asuva hakijapari, joista molemmat asuvat Mediomassa yksiössä

e) Pisteiltään samanveroisessa asemassa olevat

Mikäli hakijat ovat pisteiltään samanveroisessa asemassa, asetetaan hakijat jonoon seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 1. Kurssiasema siten, että ylempikurssilainen katsotaan etusijalle
 2. Lääketieteen opiskelijat ovat etusijalla muihin opiskelijoihin nähden.
 3. Kuinka pitkään hakija on asunut Mediomassa
 4. Muut
  • opiskelumatkan pituus ja liikenneyhteydet
  • nykyiset asuinolosuhteet, esim. vuokran suuruus
  • mikäli muuten samanarvoisessa asemassa olevien hakijoiden tulot ja varallisuus poikkeavat huomattavasti toisistaan, otetaan tämä huomioon hakemuksia käsiteltäessä.

Hakemuksen liitteet

 • Jatko-opiskelijoilta todistus jatko-opinnoista Helsingin yliopistossa.
 • Uusilta opiskelijoilta todistus opiskelijaksi hyväksymisestä (lääketieteellistä alaa opiskelevilta hakijoilta).
 • Viimeisin verotustodistus, kaksioon hakevilta molemmilta. Verotustodistus lähetetään vuosittain postitse verotuspäätöksen yhteydessä.
 • Hakijan asunnontarpeeseen liittyvät todistukset, kuten kirjallinen häätö tai todistus vuokrasopimuksen päättymisestä. Huomioithan, että itse irtisanomasi vuokrasopimus ei käy osoitukseksi asunnontarpeesta.
 • Raskaustodistus tarvittaessa.
 • Lääkärintodistus liikuntarajoitteisuudesta tarvittaessa.

 

  Puuttuuko LOATS:n sivuilta jotain etsimääsi? Huomasitko LOATS:n sivuilla virheen? Jos sinulla on LOATS:n sivuihin liittyvää asiaa, ota yhteyttä. Asumiseen liittyvissä asioissa ole yhteydessä LOATS:n toimistoon (loats_to@outlook.com tai ma-pe 09:00-15:30 puh. 09 2419241) tai kiinteistöhuoltoon (http://kiinteistohuoltosepposaksa.fi/yhteystiedot/).

  Aihe (pakollinen)

  Viesti (pakollinen)

  Sähköposti (jos haluat vastauksen viestiisi)

  Oletko robotti?